Retribucions dels càrrecs electes

ASSIGNACIONS PER CÀRRECS ELECTES i GRUPS MUNICIPALS - legislatura 2019-2023

S'adjunta l'Acta d'aprovació del quadre econòmic de retribucions i indemnitzacions a membres del consistori i grups municipals i determinació a efectes econòmics del règim de dedicació de les àrees de responsabilitat política.

Aquest consistori per la legislatura 2019-2023 no preveu cap càrrec directiu, per tant no es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu curriculum per què no hi ha.

ASSIGNACIONS PER CÀRRECS ELECTES i GRUPS MUNICIPALS - legislatura 2015-2019

ASSIGNACIONS PER CÀRRECS ELECTES i GRUPS MUNICIPALS
legislatura 2015-2019


Atès el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), l’article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), sobre la competència del Ple Corporatiu per determinar, dins de la consignació pressupostària corresponent, les quanties de les retribucions i indemnitzacions a què tindran dret els membres de la Corporació i les assignacions a Grups Municipals en virtut del que disposa l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), introduint l’article 75 bis, on es regula el règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals i del personal al servei de les entitats Locals i un nou article 75 ter, on es regula la limitació en el nombre de càrrecs públics amb dedicació exclusiva; així com la Disposició transitòria 10ª de la LRSAL.

Atès el que disposa Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014, modificada per Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria de infraestructures i transport i altre mesures econòmiques.
Atès que segons la normativa esmenada, per a municipis de fins a 5.000 habitants existeix una limitació de 3 regidors amb dedicació exclusiva.

Atès que segons la normativa esmentada, no existeix limitació en el número de regidors amb dedicació parcial, i mantenint present les limitacions retributives contemplades pels municipis de fins a 5.000 habitants que poden percebre els càrrecs electes de les corporacions locals.

Atès que des de l'Alcaldia d'aquesta corporació es continua apostant per una contenció de la despesa en la retribució dels càrrecs electes i per tant no s’aprovarà cap dedicació exclusiva a cap càrrec electe.

Vist que en data 05/07/2007 el Ple de l’Ajuntament va acordar fixar els següents imports per assistències als òrgans col·legiats següents:

PLE: 60€
JUNTA DE PORTAVEUS: 250€
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 100€
JUNTA DE GOVERN: TINENTS D’ALCALDE: 100€
CONSELL ASSESSOR: 475€

Vist que en data 22/07/2010 es va procedir a fer una reducció voluntària del 20% d’aquests imports per assistències als òrgans col·legiats, i que s’estima convenient que aquests imports reduïts continuïn durant la present legislatura.

En virtut del que disposa l’article 13.4 del ROF i 166.1 i 166.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

1er.-APROVAR
a l'empara d'allò que estableixen els articles 73.3) i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció introduïda a través de la Llei 14/2000 de 29 de desembre, art. 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 74,75 i 76 i 77 del vigent Reglament Orgànic Municipal, la determinació del quadre de percepcions econòmiques dels Regidors pels conceptes de retribució en règim de dedicació parcial, assistències per concurrència efectiva sessions i indemnitzacions per les despeses derivades de l’exercici del càrrec segons les normes d’aplicació general en les administracions

2n.-DETERMINAR,
amb caràcter genèric pel càrrec d'Alcaldia-Presidència, en concepte de retribució en règim de dedicació parcial (amb un mínim de 20 hores) , l'import de 22.000 € (brut anual), i donar-lo d’alta en el règim general de la Seguretat Social, i quina efectivitat operaria de modus automàtic en el moment que el titular del càrrec el passés a desenvolupar en el susdit règim i termes previstos a l'article 75.1) de la Llei Estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora del Règim Local.

3r.- DETERMINAR,
amb caràcter genèric pel càrrec de 2on Tinent d'Alcalde, en concepte de retribució en règim de dedicació parcial (amb un mínim de 20 hores), l'import de 17.000 € (brut anual), i donar-lo d’alta en el règim general de la Seguretat Social, i quina efectivitat operaria de modus automàtic en el moment que el titular del càrrec el passés a desenvolupar en el susdit règim i termes previstos a l'article 75.1) de la Llei Estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora del Règim Local.

4art.- APROVAR
les percepcions i assignacions de referència, en tot cas, amb efectes des del dia 15.06.15 pel que fa a l’Alcaldia-Presidència i respecte a les Tinències d’Alcaldia i Regidories Delegades amb efectes de data 25.06.15 corresponent al Decret d’Alcaldia núm. 217/15 d’estructuració del cartipàs municipal.

5è.- ASSIGNAR
als Grups Municipals la dotació econòmica següent:

Component fix: 45 € (quaranta cinc euros) mensuals pel Grup Municipal.
Component variable: 6 € (sis euros), per cada Regidor electe.

6è.- FIXAR
pels Regidors i Regidores sense dedicació parcial, el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats següents:

Ple: 50 € (cinquanta euros).
Junta de Portaveus: 200 € (dos cents euros).
Comissió Especial de Comptes: 80 € (vuitanta euros).
Junta de Govern Local: Tinents d’ Alcalde: 80 € (vuitanta euros).
Consell de Govern: 380 € (tres cents vuitanta euros).

7è.- ACORDAR
que el Consell de Govern estarà format pels regidors que composen l'equip de govern i que tenen responsabilitat sobre regidories i/ó àrees municipals.
El seu objectiu és la coordinació entre totes les àrees per dirigir eficaçment les tasques específiques que a cada regidoria li han estat assignades al Cartipàs Municipal, defensar els interessos generals del municipi des dels principis democràtics i procurar el benestar dels ciutadans mitjançant un ús adequat dels recursos públics que té sota la seva responsabilitat, així com vetllar pel compliment dels objectius programàtics.
La convocatòria de les sessions serà realitzada per l'alcalde. Les actes seran redactades per un funcionari ó en qui delegui. Les decisions preses en el consell estaran dintre de les atribuïdes a cada regidoria, a excepció de les competències delegades en altres òrgans. Amb la intenció de potenciar la transparència i comunicació a tota la ciutadania, els acords presos seran comunicats per l'alcaldia en la Junta de Govern i/o plenari immediatament posterior i publicats al web municipal.

8è.- DETERMINAR
Totes les despeses efectives ocasionades en l’exercici del càrrec o per raó del servei quedaran sota el règim que li són d'aplicació, concretament el RD 462/2002 de 24 de maig , la Llei 35/2006, de l'IRPF, així com el que contempla la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses efectives ocasionades en l’exercici del càrrec o per raó del servei i que d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat, s’han d'imputar al concepte indemnitzacions per raó del servei. Concretament, les indemnitzacions ocasionades per l’assistència a tribunals i òrgans col·legiats, contemplats en el Reglament Orgànic municipal aprovat el 30 d'octubre de 2003 i publicat en data 24 de febrer de 2004 i a altres normatives, així com, de forma general, per concurrència a reunions, consells ó comissions.


DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea d’Hisenda i Pressupostos pel seu coneixement i efectes.

L’ALCALDE

ISIDRE SIERRA I FUSTÉ

Sant Climent de Llobregat, a dia 29 de juny de 2015