Junta govern local

Legislatura 2023-2027

Composició:
Isidre Sierra i Fusté - Alcalde
Montse Fulquet i Martí - 1a Tinenta d'Alcalde
Salvador Tugas i Molins - 2on Tinent d'Alcalde
Jesús Insausti Soler - 3r Tinent d'Alcalde

L’Alcalde podrà convidar expressament als membres dels grups municipal de l’oposició o de la societat civil, per temes d’interès general

Periodicitat
Es realitzaran un mínim de dues sessions mensuals i prioritàriament cada 15 dies.

Naturalesa jurídica
La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Elecció dels seus membres
L'alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.
A aquest efecte, s'haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l'alcalde.

Competències
Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :
1. L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
2. Les atribucions que el Ple li delegui.
3. Les atribucions que l'alcalde li delegui.
4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Darrera actualització: 14.07.2023 | 14:12
Darrera actualització: 14.07.2023 | 14:12