Festes locals

Aprovació de la celebració de festes locals per a l'any 2024

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2024, aprova fixar com a festes locals 2024, retribuïdes i no recuperables, del Municipi de Sant Climent de Llobregat per a l’any 2024.

* Atès que l’Ordre, ORDRE EMT/153/2023 de 29 de maig del Departament d’empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2024, d'acord amb l'article 170.1. I) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'art. 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

* Atès que l’Ordre, fixa a l’article 1 apartat a) les següents festes laborals a Catalunya durant l’any 2024:

 • 1 de gener (Cap d’any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 29 de març (Divendres Sant)
 • 1 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 20 de maig (Dilluns de Pasqua Granada)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d’agost (l’Assumpció)
 • 11 setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

* Atès que l’Ordre fixa a l’article 2 que s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables a proposta dels ajuntaments.

* Atès que les els dies 10 d'agost (Festivitat de Sant Llorenç) i 23 de novembre (Festivitat de Sant Climent), cauen en dissabte, i que poden ser objecte de trasllat al dilluns inmediatament posterior.

* Atès que la proposta que presenti l’Ajuntament ha d’haver estat adoptada pel Ple municipal, tal com disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Fixar com a festes locals, retribuïdes i no recuperables, del Municipi de Sant Climent de Llobregat per a l’any 2024, les que s’assenyalen a continuació:

 • Dia 12 d’agost, dilluns (bescanvi de la Festivitat de Sant Llorenç).
 • Dia 25 de novembre, dilluns (Festivitat de Sant Climent).

SEGON.- PROCEDIR a la publicació de les festes locals d’aquest municipi en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica de la Corporació.

TERCER.- DONAR TRASLLAT del present acord al Departament d’Empresa i Treball als efectes de la seva aprovació definitiva.

Darrera actualització: 13.02.2024 | 17:01
Darrera actualització: 13.02.2024 | 17:01