Junta de Portaveus

Legislatura 2023-2027

El Ple de l’Ajuntament a la seva sessió de data 4 de juliol de 2023 acorda la creació d’aquest òrgan. Està formada per l’Alcaldia i els/les portaveus de tots els grups municipals representats al Consistori i té la naturalesa d’òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal amb caràcter deliberant que té per funció l’estudi i/o consulta dels assumptes que hagin de esser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Junta de Govern quan actuï per delegació d’aquesta, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde.

La Junta de portaveus es reuneix per convocatòria de l’alcaldia prèviament a la celebració de cada sessió plenària de caràcter ordinària i extraordinària excepte, en cas que sigui convocada per urgència.

La Junta de Portaveus serà presidida per l'alcalde, i l’integrarà el portaveu del Govern i el portaveu de cada Grup Municipal: 

Alcalde - Sr. Isidre Sierra i Fusté

JxCAT-JUNTS - Sra. Neus Serrano i López
Suplent – Sra. Montserrat Fulquet Martí

GxSC-CP - Jose Antonio Monteagudo Urgel
Suplent - Sra. Roser Torras Baqués

ERC-AM - Representant designat

Darrera actualització: 14.07.2023 | 14:27
Darrera actualització: 14.07.2023 | 14:27