Retribucions dels càrrecs electes

ASSIGNACIONS PER CÀRRECS ELECTES i GRUPS MUNICIPALS - legislatura 2019-2023

S'adjunta l'Acta d'aprovació del quadre econòmic de retribucions i indemnitzacions a membres del consistori i grups municipals i determinació a efectes econòmics del règim de dedicació de les àrees de responsabilitat política.

Aquest consistori per la legislatura 2019-2023 no preveu cap càrrec directiu, per tant no es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu curriculum per què no hi ha.

ASSIGNACIONS PER CÀRRECS ELECTES i GRUPS MUNICIPALS - legislatura 2019-2023

ASSIGNACIONS PER CÀRRECS ELECTES i GRUPS MUNICIPALS
legislatura 2019-2023 - ACTA PLE 9 de juliol de 2020


Atès el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), l'article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), sobre la competència del Ple Corporatiu per determinar, dins de la consignació pressupostària corresponent, les quanties de les retribucions i indemnitzacions a què tindran dret els membres de la Corporació i les assignacions a Grups Municipals en virtut del que disposa l'article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), va modificar la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), introduint l'article 75 bis, on es regula el règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals i del personal al servei de les entitats Locals i un nou article 75 ter, on es regula la limitació en el nombre de càrrecs públics amb dedicació exclusiva; així com la Disposició transitòria 10ª de la LRSAL.

Atès el que disposa Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2014, modificada per Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria de infraestructures i transport i altre mesures econòmiques.

Atès que segons la normativa esmenada, per a municipis de fins a 5.000 habitants existeix una limitació de 3 regidors amb dedicació exclusiva.

Segons estableix l'article 75 bis de la llei, abans esmentada (LRSAL), el salari dels membres de les Corporacions Locals, seran retribuïts per l'exercici del seu càrrec, en el termes establerts als Pressupostos Generals de l'Estat que determinaran anualment el límit màxim total que poden percebre els membres de les Corporacions Locals, atenent a la seva població.

Amb una població d'entre 1.000 a 5.000 habitants, s'ha de prendre com a referència el salari del Secretari d'Estat minorat en un 60%; per l'any 2019 el salari del Secretari d'Estat, està regulat a l'article 4, del Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, per el que s'aproven les mesures urgents en matèria de retribucions a l'àmbit del sector públic: és a dir 42.452,24 €.

Atès que segons la normativa esmentada, no existeix limitació en el número de regidors amb dedicació parcial, i mantenint present les limitacions retributives contemplades pels municipis de fins a 5.000 habitants que poden percebre els càrrecs electes de les corporacions locals.

Entenent que a l'època que vivim ens toca a tothom fer un esforç per ajudar i tenint una clara voluntat política i amb l'objectiu de mostrar la màxima empatia vers totes les persones afectades per la crisi de la COVID-19, el pacte de govern contempla que l'assignació pressupostària de Càrrecs Electes es redueixi un 22% de mitja respecte a les actuals indemnitzacions.

Atès que des de l'Alcaldia d'aquesta corporació es continua apostant per una contenció de la despesa i reassignació a àmbits socials, considerem que no s'aprovarà cap dedicació exclusiva a cap càrrec electe.

Vist que en data 4 de juliol de 2019 el Ple de l'Ajuntament va acordar fixar els següents imports per assistències als òrgans col·legiats següents:

PLE: 60€
JUNTA DE PORTAVEUS: 250€
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 100€
JUNTA DE GOVERN: TINENTS D’ALCALDE: 100€
CONSELL ASSESSOR: 475€

En virtut del que disposa l'article 13.4 del ROF i 166.1 i 166.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS:
1er.-APROVAR a
l'empara d'allò que estableixen els articles 73.3) i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció introduïda a través de la Llei 14/2000 de 29 de desembre, art. 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la determinació del quadre de percepcions econòmiques dels Regidors pels conceptes de retribució en règim de dedicació parcial, assistències per concurrència efectiva a sessions i indemnitzacions per les despeses derivades de l'exercici del càrrec segons les normes d'aplicació general en les administracions.

2n.-DETERMINAR, amb caràcter genèric pel càrrec d'Alcaldia-Presidència, en concepte de retribució en règim de dedicació parcial (amb un mínim de 20 hores), un nou import de 22.000 € (brut anual). L'esmentada nova retribució tindrà efecte amb data de l'1 de juliol de 2020.

3r.- DETERMINAR, amb caràcter genèric pel càrrec de 2a Tinenta d'Alcalde, en concepte de retribució en règim de dedicació parcial (amb un mínim de 20 hores), un nou import de 12.100 € (brut anual). L'esmentada nova retribució tindrà efecte amb data de l'1 de juliol de 2020.

4t.- DETERMINAR, amb caràcter genèric pel càrrec de la Regidora Sra. Elisabeth Marcos i Gelabert, en concepte de retribució en règim de dedicació parcial (amb un mínim de 20 hores), l'import de 9.040 € (brut anual), i donar-la d'alta en el règim general de la Seguretat Social, amb efectes des del dia 9 de juny de 2020.

5è.- ASSIGNAR, als Grups Municipals la dotació econòmica següent:

■ Component fix: 60 € (seixanta euros) mensuals pel Grup Municipal.
■ Component variable: 20 € (vint euros), per cada Regidor electe.

6è.- FIXAR, pels Regidors i Regidores sense dedicació parcial, el següent règim d'indemnitzacions en concepte d'assistència efectiva a les sessions d'òrgans col·legiats següents:
- Ple: 50 € 
- Junta de Portaveus: 175 €
- Comissió Especial de Comptes: 80 € 
- Junta de Govern Local: Tinents d' Alcalde: 80 € 
- Consell de Govern: 350 € 

7è.- ACORDAR, Totes les despeses efectives ocasionades en l'exercici del càrrec o per raó del servei quedaran sota el règim que li són d'aplicació, concretament el RD 462/2002 de 24 de maig, la Llei 35/2006, de l'IRPF, així com el que contempla la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL).
Les indemnitzacions que per rescabalar despeses efectives ocasionades en l'exercici del càrrec o per raó del servei i que d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat, s'han d'imputar al concepte indemnitzacions per raó del servei. Concretament, les indemnitzacions ocasionades per l’assistència a tribunals i òrgans col·legiats, contemplats en el Reglament Orgànic municipal aprovat el 30 d'octubre de 2003 i publicat en data 24 de febrer de 2004 i a altres normatives, així com, de forma general, per concurrència a reunions, consells ó comissions.

DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea d’Hisenda i Pressupostos pel seu coneixement i efectes.