Consell de Govern

Legislatura 2023-2027

Composició:

Isidre Sierra - Alcalde
Montse Fulquet i Martí - 1a Tinenta d'Alcalde
Salvador Tugas i Molins - 2n Tinent d'Alcalde
Jesús Insausti - 3r Tinent d'Alcalde

Neus Serrano López - Regidora i Portaveu


Periodicitat: Es realitzaran un mínim de 3 sessions mensuals (a excepció del mes d'agost) i prioritàriament cada dijous.

Competències: totes aquelles no delegades a la Junta de Govern o Plenari. Funcionament ordinari de totes les regidories.

Les assignacions per assistència a aquest òrgan estaran regulades segons disponibilitat pressupostària i no permet (durant el mateix exercici) cap modificació de crèdit.

El Consell de Govern estarà format pels regidors que componen l'equip de govern i que tenen responsabilitat sobre regidories i/o àrees municipals.

El seu objectiu és la coordinació entre totes les àrees per dirigir eficaçment les tasques específiques que a cada regidoria li han estat assignades al Cartipàs Municipal, defensar els interessos generals del municipi des dels principis democràtics i procurar el benestar dels ciutadans mitjançant un ús adequat dels recursos públics que té sota la seva responsabilitat, així com vetllar pel compliment dels objectius programàtics.

La convocatòria de les sessions serà realitzada per l'alcalde.

Les actes seran redactades per un funcionari o en qui delegui. Les decisions preses en el consell estaran dintre de les atribuïdes a cada regidoria, a excepció de les competències delegades en altres òrgans.

Amb la intenció de potenciar la transparència i comunicació a tota la ciutadania, els acords presos seran comunicats per l'alcaldia en la Junta de Govern i/o plenari immediatament posterior i publicats al web municipal.

Darrera actualització: 14.07.2023 | 14:28
Darrera actualització: 14.07.2023 | 14:28