Reglament

Normativa vigent

Sant Climent de Llobregat gestiona la participació ciutadana segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat al Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada en data 30 d’octubre de 2003.

En el seu títol IV. – INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Capítol 1r. – Informació als ciutadans.
Capítol 2n. – Participació ciutadana.
Capítol 3r. – Entitats ciutadanes.

Capitol I - Informació als ciutadans

Article 94è
L’Ajuntament facilitarà la més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.

Article 95è
Els ciutadans, prèvia sol·licitud per escrit, tenen dret a:

 • Conèixer en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments en què tinguin la consideració dels procediments en què tinguin la consideració d’interessats i a obtenir còpies dels documents que hi figurin.
 • Identificar les autoritats i el personal de l’Ajuntament, responsables de la tramitació dels procediments.
 • Obtenir còpia segellada dels documents que presentin.
 • Utilitzar en les seves relacions amb l’Ajuntament, indistintament, el català i el castellà.
 • Formular al·legacions i aportar documentació en qualsevol fase dels procediments anteriors al tràmit d’audiència que hauran de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en redactar la proposta de resolució.
 • No presentar documents no exigits per la normativa aplicable al procediment de què es tracti o que la informació es trobi en poder de l’Ajuntament.
 • Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, a les actuacions o a les sol·licituds que es proposin executar.
 • Rebre un tracte correcte per part dels funcionaris i de les autoritats, que els facilitaran l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 • Exigir les responsabilitats de l’Ajuntament i del personal al seu servei, quan legalment correspongui.
 • Accedir als registres i als documents que formin part d’un expedient, disposat en l’arxiu municipal, sempre que:
  • Es tingui la condició d’interessat.
  • Es tracti de procediments finalitzats.
  • Es sol·liciti per escrit.
  • No es tracti d’expedients relacionats amb l’article 37.5 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, o expedients regulats per disposicions específiques.
  • El dret d’accés no afecti l’eficàcia dels serveis públics.

Article 96è
La denegació a obtenir informació o a consultar documentació, arxius i registres municipals, haurà de ser motivada. Contra la denegació, els ciutadans podran presentar reclamacions.

Article 97è
Els reglaments i les ordenances locals vigents podran ser consultades en tot moment.

Capítol II - Participació ciutadana

Article 98è
Les convocatòries i els ordres del dia de les sessions plenàries, es faran públiques en els taulons d’anuncis de l’Ajuntament i se’ls donarà la necessària difusió.

Article 99è
Les sessions plenàries són públiques. Podran ésser secrets els debats i la votació quan s’acordi per majoria absoluta, d’aquells assumptes que puguin afectar el dret a l’honorabilitat, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Article 100è
Les sessions de la resta d’òrgans municipals no són públiques, llevat de les dels òrgans de participació o per pròpia decisió dels òrgans municipals esmentats.

Article 101r
1. Quan alguna entitat o associació degudament registrada desitgi efectuar una proposició davant del Ple, referent algun punt de l’ordre del dia que la pugui afectar, haurà de fer-ho mitjançant algun regidor, o sol·licitar-ho per escrit a l’alcaldia abans de l’inici de la sessió. Aquest supòsit tan sols afectarà les sessions ordinàries.
2. Autoritzada la intervenció a través d’un únic representat, aquest disposarà d’un període de 5 minuts abans del debat, proposta i votació del punt de referència.

Article 102n
1. El públic assistent a les sessions no podrà intervenir ni tampoc es permetran manifestacions de grat o desgrat, podent en aquests casos l’Alcalde, cridar a l’ordre, i desallotjar la persona en cas de reincidència.
2. En les sessions ordinàries i un cop debatut l’ordre del dia i acabada la sessió, s’obrirà un període d’intervencions en la que el públic assistent podrà dirigir preguntes als membres de la corporació sobre aspectes de la vida municipal, respectant un ordre que permeti el normal desenvolupament del torn d’intervenció del públic.

Article 103r
1. Es podran presentar al ple propostes de resolució per iniciativa popular, que hauran de ser avalades per una associació o entitat reconeguda legalment i amb seu al municipi.
Les propostes s’inclouran en l’ordre del dia del primer Ple ordinari que se celebri, després del dictamen del Regidor corresponent.

Capítol III - Entitats ciutadanes

Article 104t
1. Es procedirà a crear un Registre d’entitats ciutadanes i associacions del municipi legalment constituïdes.
2. Aquestes associacions tindran dret a percebre ajuts en els termes que s’estableix en les Bases del Reglament de subvencions aprovat per aquesta Corporació, i a participar en la vida municipal en els termes previstos en el present Reglament.

Article 105è
1. A efectes municipals, tindran la condició d’entitats ciutadanes amb els drets reconeguts en aquests ROM, aquelles que tinguin la seu a Sant Climent i no persegueixen finalitats lucratives, i compleixin amb els requisits d’inscripció que es detallen tots seguit:

 • El registre d’entitats dependrà directament de l’Alcalde.
 • Les inscripcions es faran a instàncies de les entitats interessades, que hauran d’aportar:
  • Estatuts.
  • Número d’inscripció al Registre d’associacions del Departament de Dret i entitats jurídiques de la Generalitat o similar.
  • Seu social.
  • Programa d’activitats.
  • Nombre de socis.

2. Passat els quinze dies següents a la data de la recepció de la sol·licitud, l’Alcalde notificarà a l’entitat la seva inscripció de fet. Les entitats inscrites estaran obligades dins del mes de desembre de cada any a notificar qualsevol canvi o modificació que s’hagi produït en les seves possibles modificacions.

Darrera actualització: 12.09.2022 | 12:29
Darrera actualització: 12.09.2022 | 12:29