Codi de Conducta i Bon Govern

Aprovació definitiva del codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

El Ple de l’Ajuntament en sessió plenària celebrada en data 25 de novembre de 2021 va aprovar definitivament el Codi de Conducta dels Alts càrrecs i de Bon Govern de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. 

Aprovació inicial del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

El Ple d’aquest Ajuntament de Sant Climent de Llobregat en sessió plenària celebrada en data 29 de juliol de 2021 va procedir a l’aprovació inicial del Codi de Conducta dels Alts càrrecs i de Bon Govern de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat en els termes que s’especifiquen a dit acord.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d´acord amb el seu Títol V, estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La transparència es concep com una necessitat i un objectiu en tot allò que fa referència a l’àmbit públic i, alhora, esdevé una prova del bon govern, de qualitat democràtica i d’integritat dels governants.

Per tant, més enllà de les prescripcions legals:

• És un element essencial per a recuperar la legitimitat.
• És el primer pas cap a la rendició de comptes.
• És un exercici indefugible de regeneració democràtica.
• És important per a l’eficiència i eficàcia dels òrgans de govern.

CODI DE CONDUCTA I BON GOVERN (adjunt pdf)

1.      Introducció.

2.      Objecte.

3.      Àmbit subjectiu.

4.      Principis ètics i de bon govern.

5.      Normes de conducta dels alts càrrecs.

6.      Mecanisme de control intern.

6.      Difusió del codi i adhesió individual.

7.      Comitè assessor d’ètic i bon govern.

8.      Règim sancionador.

9.      Aprovació, vigència i revisió del codi.

Darrera actualització: 18.03.2022 | 13:47
Darrera actualització: 18.03.2022 | 13:47