Codi de Conducta i Bon Govern

Aprovat en Comissió de Govern i pendent d'aprovació pel Ple - codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d´acord amb el seu Títol V, estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La transparència es concep com una necessitat i un objectiu en tot allò que fa referència a l’àmbit públic i, alhora, esdevé una prova del bon govern, de qualitat democràtica i d’integritat dels governants.

Per tant, més enllà de les prescripcions legals:

• És un element essencial per a recuperar la legitimitat

• És el primer pas cap a la rendició de comptes

• És un exercici indefugible de regeneració democràtica.

• És important per a l’eficiència i eficàcia dels òrgans de govern.

 

Avantprojecte provisional - CODI DE CONDUCTA I BON GOVERN (adjunt pdf)

1.      Introducció.

2.      Objecte.

3.      Àmbit subjectiu.

4.      Principis ètics i de bon govern.

5.      Normes de conducta dels alts càrrecs.

6.      Mecanisme de control intern.

6.      Difusió del codi i adhesió individual.

7.      Comitè assessor d’ètic i bon govern.

8.      Règim sancionador.

9.      Aprovació, vigència i revisió del codi.

Darrera actualització: 30.03.2021 | 16:50
Darrera actualització: 30.03.2021 | 16:50