Afers Socials i Famíles, Joventut, Gent Gran, Inclusió i Cooperació, Sanitat, Festa Major d’Hivern i Noves Festes Alternatives, Entitats, Comissions i Associacions i Transport.

estevehg@santclimentdellobregat.cat
936 580 791

Pla de Govern 2023-2027

Competències:

Afers Socials i Famílies

o Direcció i promoció política d’afers socials i dels programes d’atenció socials dirigits a infància, adolescència, gent gran, integració social, inserció sociolaboral, dependència, exclusió, pobresa... i de tots aquells àmbits que siguin necessaris treballar per aconseguí el Sant Climent del Benestar Social.

o Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per la planificació, promoció, i execució de programes de desenvolupament de les competències en matèria de serveis socials municipals i d’aquelles que fen ús el principi d’autonomia local siguin considerades pel òrgans locals pertinents necessàries articular en benefici del Benestar Social del municipi.

o Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a l’execució del Reglament de Serveis Socials a Sant Climent de Llobregat, els serveis de competència social municipal, el Servei d’Ajuda a Domicili i Teleassistència, així aquells serveis que es desenvolupin com a propis de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat en el marc dels acords pertinents pels òrgans locals corresponents.

o Direcció i promoció de l’àmbit de les entitats i organitzacions d’economia social i solidària a Sant Climent de Llobregat en foment del treball local. Redacció d’un document legal que ajudi a desenvolupar aquest sector.

o Foment de la cooperació internacional i solidaritat dins de les xarxes supramunicipals del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Diputació de Barcelona. o Promoció de programes per a facilitar l’accés als serveis bàsics, material escolar, banc d’aliments i beques menjador.

o Tramitació i gestió dels passis de transport per a les persones pensionistes i jubilats.

 Joventut

o Direcció i promoció de la política municipal en matèria de joventut.

o Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a l’execució d’actuacions relacionades amb entitats i organitzacions juvenils de Sant Climent de Llobregat i, per a la promoció i foment d’aquestes entitats.

o Promoure polítiques públiques per a afavorir la construcció dels projectes de vida de les persones joves, facilitar les condicions que els permetin assolir la plena ciutadania i fomentar llur participació social, amb una cura especial entre els joves amb problemes d'adaptació, amb discapacitat i en situació o risc d'exclusió social.

o Promoure actuacions que afavoreixin l'emancipació de les persones joves, facilitant-los formació i accés al món laboral i a l'habitatge per tal que puguin desenvolupar llur projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural.

Gent Gran

o Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a l’execució d’actuacions relacionades amb entitats i organitzacions per desenvolupar els programes locals dirigits a la gent gran i la seva dinamització.

o Programes de dinamització per a la gent gran.

o Vetllarà per donar resposta de manera propera i directa a les necessitats del col·lectiu de gent gran, treballant conjuntament l’atenció social i l’atenció comunitària.

Inclusió i Cooperació

■ Sanitat

o Control sanitari de la distribució i subministrament d’aliments, begudes i altres productes relacionats directament amb el consum humà.

o Coordinació amb la Generalitat de Catalunya les actuacions en el Consultori Local.

Festa Major d'Hivern i Noves Festes Alternatives

Entitats, Comissions i Associacions

o Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a l’execució de les actuacions derivades d’activitats culturals i recreatives.

o Suport a l’associacionisme.

o Registre municipal d’entitats.

Transport

Transport públic.

Darrera actualització: 16.01.2024 | 18:10