Festes Locals

Festes Locals 2021

APROVACIÓ CELEBRACIÓ FESTES LOCALS PER A L’ANY 2021

* Atès que l’Ordre, TSF/81/2020, de 14 de juny per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en la que s’indica que d’acord amb l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes laborals, dos tindran caràcter local.

* Atès que l’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny fixa a l’article 1 apartat a) que seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2021 les següents:

■ 1 de gener (Cap d’any)
■ 6 de gener (Reis)
■ 2 d’abril (Divendres Sant)
■ 5 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
■ 1 de maig (Festa del Treball)
■ 24 de juny (Sant Joan)
■ 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
■ 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
■ 1 de novembre (Tots Sants)
■ 6 de desembre (Dia de la Constitució)
■ 8 de desembre (La Inmaculada)
■ 25 de desembre (Nadal)

* Atès que l’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny fixa a l’article 2 que s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables a proposta dels ajuntaments.
* Atès que l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983 estableix que les festes de caràcter local posteriorment a la seva aprovació pel Ple de la Corporació hauran de ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
* Atès que la proposta que presenti l’Ajuntament ha d’haver estat adoptada pel Ple municipal, tal com disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

PROPOSO AL PLE:

PRIMER.- PROPOSAR a la Hble. Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, com a festes locals d’aquesta localitat de Sant Climent de Llobregat, pel proper any 2021, les següents:

-Dia 10 d’agost: (Festivitat de Sant Llorenç).
-Dia: 23 de novembre (Festivitat de Sant Climent).

SEGON.-. PROCEDIR a la publicació de les festes locals d’aquest municipi en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

TERCER.-. DONAR TRASLLAT del present acord als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i efectes.”.

El que us comunico per al vostre coneixement i efectes.

Sant Climent de Llobregat, a data de signatura

El Secretari-Interventor acctal., Ubaldo Fernández Rodríguez
Signat digitalment al marge

 

Darrera actualització: 02.03.2021 | 12:02
Darrera actualització: 02.03.2021 | 12:02