Festes locals

Aprovació de la celebració de festes locals per a l'any 2023

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 29 de novembre de 2022, aprova fixar com a festes locals 2023, retribuïdes i no recuperables, del Municipi de Sant Climent de Llobregat per a l’any 2022, les que s’assenyalen aquí.

* Atès que l’Ordre, ORDRE EMT/81/2022 de 21 d'abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2023 del Departament d’empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en la que s’indica que d’acord amb l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes laborals, dos tindran caràcter local.

* Atès que l’Ordre EMT/81/2022 de 21 d’abril, fixa a l’article 1 apartat a) que seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2023 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 7 d’abril (Divendres Sant)
 • 10 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d’agost (l’Assumpció)
 • 11 setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

* Atès que l’Ordre EMT/81/2022, de 21 d’abril fixa a l’article 2 que s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables a proposta dels ajuntaments.

* Atès que l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983 estableix que les festes de caràcter local posteriorment a la seva aprovació pel Ple de la Corporació hauran de ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

* Atès que la proposta que presenti l’Ajuntament ha d’haver estat adoptada pel Ple municipal, tal com disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Fixar com a festes locals, retribuïdes i no recuperables, del Municipi de Sant Climent de Llobregat per a l’any 2023, les que s’assenyalen a continuació:

 • Dia 10 d’agost (Festivitat de Sant Llorenç).
 • Dia 23 de novembre (Festivitat de Sant Climent).

SEGON.- PROCEDIR a la publicació de les festes locals d’aquest municipi en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica de la Corporació.

TERCER.- DONAR TRASLLAT del present acord al Departament d’Empresa i Treball als efectes de la seva aprovació definitiva.

El que us comunico per al vostre coneixement i efectes.

Sant Climent de Llobregat, a data de signatura

El Secretari-Interventor acctal., Ubaldo Fernández Rodríguez
Signat digitalment al marge

Darrera actualització: 23.12.2022 | 09:48
Darrera actualització: 23.12.2022 | 09:48