Desenvolupament Ple Ordinari juliol 2020 - Inclou Pressupost 2020

Diumenge, 26 de juliol de 2020 a les 09:00

Aspectes més destacables del ple del 23 de juliol de 2020

Dijous 23, es va realitzar el ple del mes de juliol "Pressupost municipal 2020", de nou per via telemàtica.

El ple queda validat pels serveis jurídics municipals (secretaria) per realitzar-lo en temps i forma telemàtica. S'inicia amb l'aprovació de les dues actes anteriors amb el vot favorable de tots eñs grups municipals.

L'alcalde, i responsable de les finances municipals des de fa 10 anys, presenta els aspectes més destacables del presupost municipal, de les bases d'execució i de la plantilla de personal. Us deixem un resum de la seva intervenció:

Avui presentem la proposta d’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici de 2020 , amb un import total 4.842.346,00 €, les seves bases d’execució i l’annex de personal. Hem de recordar que com a consideració prèvia estem davant d’un pressupost que ja està parcialment executat i que després de la declaració per part de l'OMS d’una pandèmia Internacional per contagi de COVID19 s’ha tingut que reformular per poder adaptar a les noves necessitats dels veïns i veïnes de Sant Climent.

S’ha procedit a dotar de crèdit de manera urgent aquelles aplicacions que eren objecte de despeses derivades de la gestió d'aquesta situació d'emergència social. Els crèdits habilitats que es destinen al normal funcionament de les competències Municipals en matèria de política social han sigut augmentats en més del 100% del seu import i com a import més destacable són els 153.000 € per fer front a la crisi COVID-19.

L’excepcionalitat del moment fa que aquest Ajuntament tingui present dins de la proposta de pressupost del 2020, despeses relacionades amb la crisi sanitària del coronavirus per fer front a necessitats que en un futur immediat es puguin presentar en aquest sentit.

Per acabar aquestes consideracions prèvies en quant a la proposta del pressupost 2020 es important ressenyar que excepcionalment aquest any es fa una reducció de forma temporal i que es revertirà l’any que vé, en partides de despesa de turisme, cultura, activitats festives, agermanament, despeses de la Biblioteca Ca L’Altisent i Festa de les Cireres.

L'objectiu d’aquests pressupostos que es presenten és que aquest Ajuntament sigui una administració ben gestionada i solvent, que redueix el seu endeutament i que es regeix per l'equilibri pressupostari. És important recordar que aquest pressupost dona compliment a la normativa d’estabilitat pressupostària.  

Aquest exercici es contempla part de la inversió prevista per a l’any, i en funció de les subvencions d’altres organismes es poden introduir més inversions per la via de la modificació pressupostària. 

La xifra global del pressupost de 2020 ha augmentat un 2,99 % respecte l’anterior pressupost inicial. El total d’ingressos previstos per a l’any 2020 és de 4.842.346,00  € el qual suposa un increment de 2,99% respecte al de l’any passat que era de 4.701.883,00 € (quatre milions set cents un mil vuit cents vuitanta-tres euros).

L’augment es justifica per l’augment de la despesa motivada per la crisis del COVID-19 i per la resolució de la sentència de l’any 2017 que obliga al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i segons les darreres informacions, finalment es preveu que en aquest any 2020, amb els pressupostos de la Generalitat aprovats, es faci efectiu el pagament del deute que el citat departament té contret amb els Ajuntaments que varen signar conveni durant els cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15 i per un import de 1.300€/alumne, com és el nostre cas. El resultat total aproximat és de 273.000 euros

S'ha de fer especial esment a la Regla de la despesa, prevista a la llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que estableix que la despesa computable no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l'economia espanyola. Per l'exercici 2020, la taxa d'increment de la regla de la despesa es fixa en l' 2'90% que, a data actual, és la última aprovada per el “Consejo de Ministros” del dia 7 de desembre de 2018.

Si entrem en més detall pel que fa al despesa de personal existeix correlació entre els crèdits del Capítol I de Despeses de Personal, inclosos al Pressupost i l'Annex de Personal d'aquesta Entitat Local per a aquest exercici econòmic.

De forma excepcional s’han previst diners per cobrir necessitats extraordinàries de personal per fer front al COVID, tant en reforç a l’atenció a la ciutadania com en treballs de desinfecció, neteja i medi ambient. Part d’aquesta despesa anirà finançada per ajuts excepcionals d’ocupació provinents d’altres Organismes supramunicipals com AMB i Diputació de Barcelona.

En relació al Capítol 2 de despeses, es preveuen totes les despeses que la Corporació realitza en bens corrents i serveis, s’han consignat les despeses ordinàries de funcionament tenint en compte els contractes de prestació de serveis de tercers, amb les corresponents actualitzacions. Totes les quantitats contemplen inclòs l'IVA corresponent, atès que els serveis públics de l’Administració no es poden deduir aquest IVA si els serveis no obtenen ingressos susceptibles de ser gravats amb aquest impost.

Amb motiu del COVID-19 i de forma excepcional s’han dotat aplicacions concretes destinades a la compra de material de neteja, accions de desinfecció de carrers i mobiliari urbà, compra de material de protecció contra el virus, i accions de xoc dins de l’àmbit del Pla de Contingència que l’Ajuntament va endegar a l’inici de l’estat d’alarma.

El total de les despeses corrents en béns i serveis, passen d’un import de 1.424.016 € (un milió quatre-cents vint-i-quatre mil setze euros)  a 1.458.976  € (un milió quatre-cents cinquanta vuit mil nou cents setanta sis euros.) i  experimenten un augment de 34.960 euros percentualment un 2,46%.

En aquest apartat cal destacar el compromís que des de fa anys te aquest ajuntament en la millora dels carrers del nostre municipi amb un augment de més del 15% (arribant als 22.000 euros) en manteniment de vies públiques, un augment en el servei de neteja de via pública i recollida selectiva que suposa un augment del 8,75 % i que ens farà arribar a una despesa total de 217.500 euros, també cal destacar millores manteniment escoles un augment de més del 100% (arribant als 7.100 euros), millores al material policia local amb un augment de més del 25% (arribant als 9.000 euros), i així seguiríem amb altres exemples que venen a complementar l’augment per despesa COVID que he explicat en punts anteriors.

Les despeses financeres (Capítol III) augmenten un 8,70% un total de 2.000 euros (dos mil euros) motivats per la inclusió dels interessos derivats del conveni amb Aigües de Barcelona vers les actuacions de millora del clavegueram.

Les transferències corrents (Capítol IV) s’incrementen en un 117,48%, que es motiven per un augment en els ajuts de serveis socials, SAD Social, a més es complementa el Pla Social contra el COVID-19 i es dota amb 74.076 euros que es sumen a l’import que es va modificar en el pressupost prorrogat.

Dins aquest Capítol IV, s’han creat ajuts per facilitar la rehabilitació d’habitatges i ajuts per a la reactivació del lloguer en habitatges buits.

Es crea un Fons de Contingència per imprevistos que es dota amb 88.400 euros i l’aplicació 30 929 50001 per els increments retributius al personal derivats de la normativa estatal que es doten amb un crèdit de 32.838 euros. El Fons de contingència recull els crèdits per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals que sorgeixin al llarg de l'exercici.

Les inversions (Capítol VI) recull totes les actuacions que l’Ajuntament preveu realitzar al llarg de l’exercici 2020, algunes  d’aquestes despeses són finalistes i obtenen finançament de diversos organismes Supramunicipals.

Dins del Capítol VI, es preveu el pagament de 129.310 euros corresponent al darrer pagament ajornat segons conveni de la sentencia del TSJ n. 415 referent a l’expropiació de les zones verdes del sector La Rodera.

El capítol d’inversions s’incrementarà per medi de les inversions no finalitzades d’anys anteriors que s’incorporin al pressupost 2020 resultants de la liquidació, així com aquelles subvencions finalistes i no previstes inicialment que vagin sorgint a llarg de l’exercici per finançar noves inversions, un fet que comportarà generacions de crèdit de despesa tal i com es regula a les bases d’execució. Finalment, el Capítol IX, amb 288.000 euros recull els crèdits que corresponen a les quotes dels préstecs que s’amortitzaran al llarg de l’exercici.

Pel que fa als ingressos, es mantenen congelats les principals partides com a conseqüència de l’aplicació de les Ordenances Fiscals aprovades definitivament en el darrer Ple celebrat el passat 19 de desembre de l’any 2019 on es congelaven els principals impostos que afecten a les families. Els Ingressos Corrents (Ordinaris) previstos augmenten en un percentatge del 7,63% i un valor absolut de 330.107,00 € (tres-cents trenta mil cent set euros.), justificats en part per el reconeixement del dret del pagament per part de la Generalitat de Catalunya dels endarreriments del finançament de les escoles bressol municipals i ajuts excepcionals a l’ocupació per fer front al COVID-19 provinents de la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els recursos de capital que es preveuen obtenir de Capítol VII, Transferències de Capital provinent d’ajuts i subvencions finalistes d’altres Administracions  Supramunicipals, puja la quantitat 188.538 € (cent vuitanta vuit mil cinc-cents trenta vuit euros), i corresponen bàsicament a l’anualitat del Programa d’actuacions municipals del millora urbana (PAMU) i a l’ajut de la Diputació de Barcelona de suport integral al desenvolupament local.

Abans d'e realitzar les votacions, el portaveu de GentxSCL, indica que es tracta d'uns pressupostos que podran atendre a les families de Sant Climent, però que el seu grup votarà en contra perquè la partida de despeses jurídiques és massa gran i que es podrien evitar sinó hi haguessin judicis. L'alcalde li contesta que no enten com pot votar en contra d'un pressupost que el Sr. Monteagudo reconeix que te un caire altament social per poder atendre a families, comerços, industries, autònoms,.... i en canvi una part dels judicis que es refereix han estat posats pel grup del Sr. Monteagudo. 

Els pressupostos municipals del 2020 queden aprovats amb el vot favorable de JuntsxCat i SOM-ERC.

Tot seguit es presenten dos punts amb referència al procés de participació ciutadana de la comissió del Nomenclator a on es proposen els noms de la Plaça 1 d'octubre i el nom dels Jardins de la Font del Rector. Tots dos punts queden aprovats amb els vots de l'equip de govern i l'abstenció del grup de l'oposició.

Finalment, per acabar amb els acords, es proposa la nova ordenança fiscal per l'Escola Bressol Municipal, amb congelació de preus i facilitar a les families el pagament en 11 rebuts enlloc de 10. S'aprova per unanimitat.

La resta de fase de control al govern no es produeix cap pregunta.

L'alcalde presenta l'apartat d'informació d'alcaldia:

INFORMACIÓ ALCALDIA PLE JULIOL 2020

 

  • Les dades sanitàries actualitzades a aquest matí i transmeses pel Departament de Salut al municipi de Sant Climent de Llobregat és de 3 contagiats des de l’1 de juliol.
  • També cal recordar que estem a l’administració local per ajudar a sortir de la crisi on estem posats, ara tenim 199 aturats i aturades. El creixement des del mes passat és 4,2% i acumulat en un any 41,1%. Tot el suport i posar a la seva disposició de tot l’ajuntament per sortir de la situació.
  • Pel que fa a novetats personal ajuntament indicar que estem en fase final de promoció interna del Cap de Policia per aconseguir una plaça de Sargent. També cal indicar que s’ha canviat la plaça de Bibliotecària que sortirà amb categoria de C1 enlloc de C2.
  • Degut a la situació de COVID ens hem vist obligats a suspendre els actes de Festa Major d’estiu 2020. Tot i que la situació al municipi està controlada, el nostre entorn de la Regió sanitària Metropolitana SUD te uns nivells de contagis que ens obliga a ser molt curosos en la lluita contra aquest virus.
  • Informar-vos que des de l’Ajuntament s’està treballant des de fa mesos amb la companyia Endesa per totes les carències que tenim al municipi i focalitzant un problema urgent a la zona de la Rodera. Hem transmès la problemàtica al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Generalitat. De la última reunió amb Endesa es va treure el compromís de fer una actuació de millora a la linea que subministra a la zona de la Rodera i ja tenim la petició de llicència d’obra perquè els serveis tècnics la informin i concedeixin l’autorització municipal per fer les obres.
  • Informació d’última hora: des de l’AMB ens han informat que el Pla Social ApropAMB per import de 58.000 euros.
  • Ens estem coordinant amb Policia Nacional perquè a partir de setembre vingui una unitat mòbil a fer el DNI. Els veïns i veïnes s’hauran d’apuntar a les oficines municipals.

 

En l'apartat de prec i preguntes, les regidores de l'oposició pregunten pel servei de Taxi a l'ambulatori de Viladecans i per una reunió dels representants de les treballadores amb l'ajuntament. L'alcaldia informa que s'ha fet trucades a les persones susceptibles del servei, tal com s'ha fet reiteradament des dels Serveis Socials en época de Pandèmia i que es fa per facilitar la mobilitat de les persones grans als serveis sanitaris durant l'época de l'estiu que el consultori local està amb reducció de servei. Pel que fa a la reunió de treballadores no es va produïr perquè es farà de forma separada entre representants dels treballadors laborals i dels funcionaris ja que tenen problemàtiques diferents i així poder buscar solucions més concretes a cada col.lectiu.

Dona moltíssimes gràcies a tots i totes i dóna per finalitzat el ple.
 

Darrera actualització: 26.04.2023 | 13:57