Carta de servei de l'OAC

Presentació del servei

El Servei d’Atenció Ciutadana té com a missió simplificar i facilitar l’accés de la ciutadania i les empreses a la informació i tramitació dels serveis que ofereix i gestiona l’Ajuntament, evitant temps i desplaçaments. Amb una orientació de millora continuada i amb la incorporació de les noves tecnologies, el servei ofereix els següents canals d’atenció: Canal presencial, Canal Telefònic, Canal telemàtic, Xarxes Socials.

Què fem?

Proporcionem informació del municipi i de l’Ajuntament i facilitem la realització dels tràmits de l’Ajuntament, sota criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

Què oferim?

 • Orientem i informem la ciutadania dels diferents tràmits, serveis, actes i activitats municipals, de forma presencial, telefònica o telemàtica. 
 • Registrem l’entrada al Registre General de l’Ajuntament documents, sol·licituds, factures i d’altres, i els derivem als diversos departaments de l’Ajuntament. 
 • Registrem i garantim l’enviament de documentació adreçada a d’altres administracions públiques, actuant com a Finestreta Única en el cas dels ministeris i la Generalitat de Catalunya. 
 • Publiquem la informació pública al tauler d’anuncis electrònic.
 • Realitzem les altes, baixes, modificacions i renovacions del Padró municipal d’habitants. Expedim volants i certificats d’empadronament. 
 • Recollim peticions, consultes, suggeriments o queixes i les derivem a les unitats corresponents.
 • Gestionem l’agenda de cita prèvia de Serveis Socials en el municipi. 
 • Tramitem les ocupacions de la via pública per mudances, càrrega i descàrrega de materials, muntatge i desmuntatge de grues-torre, talls de carrer i d’altres. 
 • Notifiquem a la ciutadania les diverses comunicacions procedents del

A qui ens adrecem? 

A totes les persones que s’adrecen a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat per sol·licitar informació sobre la ciutat o bé realitzar qualsevol tràmit municipal..

El nostre compromís

 • Garantir un tracte amable, professional i confidencial. 
 • Oferir la informació de forma clara i entenedora. 
 • Mantenir una mitjana de temps d’espera per atenció presencial inferior a 15 minuts en horari de màxima afluència, i de 5 minuts en la resta de l’horari. 
 • Mantenir una mitjana de temps d’espera en l’atenció telefònica inferior a 20 segons. 
 • Lliurar de forma immediata els volants i certificats d’empadronament individuals. 
 • Augmentar els tràmits en línia per a facilitar l’accés de la ciutadania. 
 • Donar resposta a consultes d’informació rebudes a la bústia en un termini màxim de dos dies hàbils. 
 • Obtenir una puntuació mínima de 7 en les enquestes de satisfacció dels ciutadans.

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos us demanem que:

 • Comuniqueu-nos qualsevol incidència o anomalia que detecteu al nostre servei.
 • Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenients a través dels sistemes establerts.

Indicadors

INDICADORS   2016   2017    2018   2019
Nombre d'atencions presencials (mensual) ND ND 360 550
Nombre d'atencions telefòniques (mensual) ND ND 660 670
Nombre de tràmits multicanal (anual) ND ND 3323 3282
Nombre de tràmits (EACAT, E-tram) ND ND 1801 610
Nombre de sol·licituds disponibles al web (anual) 3 4 4 4
Nombre d'enquestes realitzades ND ND 1944 3432
Valoració de les enquestes realitzades per la ciutadania ND ND 45% 52%

 

Plaça de la Vila, 1 - 08849 Sant Climent de Llobregat - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 936 580 791
Adreça electrònica: st.climent@diba.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.02.2020 | 17:55