Aprovació inicial del projecte executiu de les obres de reparació i millora del Camí de Cal Marí i la Rambla Riera de Sant Climent de Ll.

Dijous, 4 d'agost de 2022 a les 00:00

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, en sessió extraordinària celebrada en data 29 de juliol de 2022, va aprovar inicialment el projecte d'obres corresponent a les obres de reparació i millora del Camí de Cal Marí i la Rambla Riera de Sant Climent de Llobregat, redactat per INGENIEROS ASOCIADOS S.A., amb un pressupost d’execució per contracta de 364.742,96 euros (IVA inclòs).

Aquest projecte se sotmet a informació pública per termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del dia següent hàbil de l’última publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), i al Tauler d’Edictes Municipal, termini durant el qual es podrà examinar el projecte en les dependències municipals i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, des del 05/08/2022 al 19/09/2022, ambdós inclosos.

Darrera actualització: 04.08.2022 | 14:21