Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn del pavello poliesportiu municipal de Sant Climent de Llobregat

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:00

El Ple d’aquest Ajuntament de Sant Climent de Llobregat aprova en sessió plenària celebrada en data 25 de novembre de 2021 l'acord inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn del pavello poliesportiu municipal de Sant Climent de Llobregat.

Se sotmet aquest acord a informació pública i audiència als interessats mitjançant publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (01/12/2021), al diari el Punt Avui (02/12/2021), i a la seu electrònica d’aquest Ajuntament www.santclimentdellobregat.cat, pel termini d’un mes a comptar de la darrera publicació, des del dia 3 de desembre de 2021 al 18 de gener de 2022 (ambdós inclosos), per tal que les persones interessades puguin formular les reclamacions i suggeriments que considerin adients.

En compliment de l'esmentat acord, durant aquest termini l'expedient romandrà exposat al públic per a la seva consulta als serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat ( Plaça de la Vila, 1) de dilluns a divendres de 9 a 14.00h. 

Contra l'acord d'exposar al públic l'aprovació inicial, que és un acte de tràmit en via administrativa, no es podrà interposar recurs, sense perjudici que es pugui exercitar el que s'estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Podeu accedir a la documentació de l'edicte publicat al e-Tauler i a MpPGM Entorn del Pavelló Poliesportiu Municipal.

Darrera actualització: 29.11.2021 | 14:40