Obtenció o renovació de targetes d’armes d’aire comprimit, d’airsoft i paintball

   

Cal aportar:

 • Sol·licitud de la targeta d'armes per una arma de 4a categoria de qualssevol de les següents categories:


  ■ Tipus A, que empara les armes de la categoria 4. 1:
  - Carabines y pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, u revòlvers de doble acció, accionades per aire comprimit no assimilables a escopetes.
  - Armes lúdic esportives amb sistema de tir automàtic.

  ■ Tipus B, que empara les armes de la categoria 4a 2:
  - Carabines i pistoles d'ànima llisa o ratllada, d'un sol tret, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire comprimit o altre gas comprimit no assimilades a escopetes.
  - Arma lúdic esportiva que estiguin accionades per molles o ressorts.

  En cas de voler inscriure més d'una arma, s'haurà de fer una sol·licitud per cada una d'elles.

 • Qui la pot sol·licitar:

  Persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils i que compleixin amb els següents requisits especificats en l'apartat

 • Com es pot tramitar:

  Presencialment en les oficines de registre de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

 • Requisits:

  La persona ha de:

  ■ Estar empadronada en Sant Climent de Llobregat.
  ■ Tenir més de 14 anys i en cas de més de 14 i menys de 18 anys serà necessària l'autorització del pare, mare, tutor o tutora legal.
  ■ No tenir antecedents policials vigents en el moment de la sol·licitud de la targeta d'armes.

  Des de l'Ajuntament, d'acord amb el que preveu l'article 105.1 del Reglament d'Armes de 1993, aprovat per Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, es fa d'ofici la consulta de la informació per fer la valoració de la conducta i dels antecedents de la persona sol·licitant, i es té en compte:

  - No haver sigut condemnat/da en cap procediment jurisdiccional penal o responsabilitat civil.
  - No trobar-se imputat/da en cap procediment jurisdiccional penal.
  - No tenir obert cap expedient per infracció administrativa prevista a l'Ordenament Jurídic.

  ■ No haver estat sancionat per infracció administrativa durant el termini de cinc anys.
  ■ Posseir les aptituds psicofísiques adequades per a l'obtenció de la targeta d'armes, (Certificat mèdic per obtenció de llicència d'armes de les característiques sol·licitades).
  ■ Passar inspecció de l'arma a guiar en la Comissaria de la Policia Local, per determinar si es tracta d'arma de la 4a categoria: 4.1 tipus A, i/o 4.2 tipus B.

 • Documentació necessària:

  ■ Sol·licitud targeta d'armes (2 còpies).
  ■ DNI, NIE o passaport (fotocòpia).
  ■ En cas de pèrdua de la factura de l'arma haurà d'aportar una declaració jurada original.
  ■ En el cas d'autorització a menors d'edat, haurà d'aportar l'original d'una autorització expressa per escrit i signada pel pare, mare, tutor o tutora legal, acompanyada d'una fotocòpia dels documents d'identitat de la persona menor d'edat i de la persona que autoritza.

 • Que passa després:

  Un cop tramitada la targeta d'armes l'avisaran telefònicament i/o mitjançant correu electrònic facilitat en la instància per passar-la a buscar.

  El departament gestor expedirà l'autoliquidació corresponent amb la finalitat de què la persona interessada faci efectiu el pagament en l'entitat bancaria. Un cop realitzat aquest tràmit, haurà de presentar el document de pagament i se li farà entrega de la targeta d'armes sol·licitada.

  Si no pot anar a recollir la targeta podrà autoritzar a altra persona que haurà d'aportar una autorització expressa i signada, acompanyada de la fotocòpia del document d'identitat d'ambdues.

 • Preu:

  Segons OF18 Art. 5è tarifa 3: 31,82 €.

 • Validesa:

  TARGETES D'AIRE COMPRIMIT
  ■ Targetes d'arma tipus A: carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes. Autorització amb validesa de 5 anys.
  ■ Targeta d'armes tipus B: carabines i pistoles, d'ànima ratllada, i d'un sol tret i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes. Autorització amb validesa permanent.

  TARGETES D'ARMES AIRSOFT I PAINTBALL
  ■ Targeta d'armes tipus A: Armes d'airsoft/paintball que puguin disparar més d'una vegada seguida sense necessitat de carregar l'arma. Autorització amb validesa 5 anys.
  ■ Targeta d'armes tipus B: Armes d'airsoft/paintball que només puguin disparar un tret. Autorització amb validesa permanent.

 • Temps de resposta:

  El termini legal per resoldre és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

 • Efectes de silenci administratiu:

  Transcorregut el termini legal sense que l'ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

 • Marc legal:

  ■ Article 105 del RD 173/93, de 29 de gener, pel que s'aprova el Reglament d'armes.
  ■ Ordre int/2860/2012, de 27 de desembre, per la que es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats lúdic esportives d'airsoft i paintball.
  ■ Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  ■ Ordenança Fiscal núm. 18, art. 5è 3r - Tramitació d'expedició de Targeta d'arma d'aire comprimit.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Porteu els documents demanats a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila, 1) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 16.04.2021 | 13:29