Instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum

   TIPUS DE PERMÍS D'OBRA

 • COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES: 
  • Sobre la coberta de les edificacions i altres construccions auxiliars d'aquestes ubicades en sòl urbà, incloses les pèrgoles dels aparcaments de vehicles, quan les instal·lacions no superin el metre d'alçada des de la coberta plana o, en cas de coberta inclinada, quan els captadors o els panells s'hi ubiquin adossats en paral·lel.
  • Als espais de les parcel·les en sòl urbà, no ocupats per les edificacions i altres construccions auxiliars d'aquestes, quan les instal·lacions es destinin a reduir la demanda energètica de l'edificació i no superin el metre d'alçada des de la rasant del sòl ni comportin una ocupació de la parcel·la superior al 25% de la seva superfície no edificable.
 • LLICÈNCIA D’OBRES:
  • Les instal·lacions diferents a les que es tramiten a través d'una comunicació prèvia.

PER LA TRAMITACIÓ DEL PERMÍS CAL APORTAR:

 • 1. INSTÀNCIA genèrica normalitzada que haurà d’especificar a la petició de la bonificació de la taxa i de l’ICIO.
 • 2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: 
  • Redactada i signada per un tècnic competent: enginyer, enginyer tècnic, arquitecte o arquietecte tècnic. No cal visat.
  • La documentació tècnica haurà d’incloure, com a mínim:
   • Memòria justificativa de la instal·lació que haurà d’incloure, entre d’altres:
    • Tipus de col·lectors col·locats i justificació que disposen de la corresponent homologació de l'Administració competent.
    • Sistema de fixació de les plaques i la seva justificació. En cas d'estructures auxiliars, caldrà justificar el seu càlcul estructural.
    • Informació i càlculs del consum de l’immoble en l’actualitat i de la producció energètica de la nova instal·lació, d’acord amb el consum d’energia primària i el consum d’edifici base, i tenint en compte que la producció de la nova instal·lació ha de ser com a mínim del 30% del consum de l’immoble, i màxim del 100%.
   • Documentació gràfica de la instal·lació: plànols d’emplaçament i ubicació de les plaques en l’edifici, secció de la coberta/terrat amb indicació de les plaques, sistemes de fixació, detalls, etc...
   • Pressupost.
   • Estudi bàsic de seguretat i salut.
   • Estudi de gestió de residus de la construcció.
 • 3. ASSUMEIX DE DIRECCIÓ DE L’OBRA signada per un tècnic competent: enginyer, enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.
 • 4. FULL DE NOMENAMENT del contractista o de l’instal·lador.
 • 5. CÒPIA DE DIPÒSIT DE GARANTIA DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS en gestor autoritzar, si s'escau.
 • 6. DESIGNACIÓ DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT, si s'escau.
 • 7. COMPROVANT DE PAGAMENT DE LA TAXA URBANÍSTICA:
  • Tipus de gravamen: 1,49% del pressupost, i amb un import mínim de 70,64 €. 
  • El pagament s’haurà de fer al compte IBAN ES40 0081 1692 3600 0101 0805. També es podrà fer a l'OAC de l'Ajuntament a través de targeta bancària.
 • 8. COMPROVANT DE PAGAMENT DE L’IMPOST ICIO, O CÒPIA DE LA CARTA DE PAGAMENT:
  • Tipus de gravamen: 4% del pressupost, amb una bonificació del 95%.
  • El pagament s’haurà de liquidar exclusivament a través del portal web de l'ORGT de la Diputació Tràmit d'autoliquidació de l'ICIO.
 • 9. DECLARACIÓ RESPONSABLE de l'interessat conforme no s'ha realitzat cap altre petició de subvenció o ajuda a d'altres administracions. En cas d'haver-la realitzat, caldrà aportar còpia de la petició aquí.

BONIFICACIÓ DE L'IBI

La sol·licitud de concessió de la bonificació es realitzarà un cop finalitzada la instal·lació i es podrà presentar fins el 31 de desembre de l'exercici immediat anterior a aquell en que hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu, i s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

 • 1. INSTÀNCIA genèrica normalitzada que s'haurà d'especificar a la petició de la bonificació de l'IBI. Instància genèrica.
 • 2. Documentació que cal presentar:

  a) Certificat final d’obra de la instal·lació fotovoltaica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació i la potència instal·lada.
  b) Document d’inscripció de la instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC).
  c) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
  d) En el cas d’instal·lacions col·lectives caldrà l'aportació de l'acord de repartiment en el qual es faci constar la potència assignada a cadascun dels participants.
  e) Acreditació mitjançant factures de la despesa efectuada. No s’admeten factures de data anterior a la data de comunicació i/o llicencia municipal.
  f) Justificants de pagament de les factures mitjançant transferència bancària. No s’admeten altres modalitats de pagament, ni tampoc justificants amb data de pagament anterior a la data de comunicació i/o llicencia municipal, excepte que quedi constància i s’acrediti el seu caràcter de pagament a compte d’obres futures contractades.
  g) Rebuts que acreditin el cobrament, per part de l’emissor de les factures, de les obres i/o actuacions realitzades, relacionades a les factures emeses. Els rebuts hauran d’incloure les dades següents: nom de la persona o empresa, segons el cas, que ha realitzat les obres o actuacions; el número de factura; la signatura i el NIF/CIF de la persona o empresa que emet el rebut; data d’emissió del rebut; l’import; nom i NIF del receptor del rebut.
  h) Qualsevol altra documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits tècnics establerts a l'Ordenança fiscal.
  i) Declaració responsable de l'interessat conforme no s'ha realitzat cap altre petició de subvenció o ajuda a d'altres administracions. En cas d'haver-la realitzat, caldrà aportar còpia de la petició.

De forma resumida, els Beneficis Fiscals per a les instal·lacions finalitzades a partir de l'1 de gener de 2024, s'aplicarà:

 • EN HABITATGES UNIFAMILIARS
  • Es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost de l'IBI, amb un màxim de 500 €/any, durant un període de 3 anys, a partir de l’any natural següent a la seva instal·lació. Aquesta bonificació s'aplicarà sempre que la instal·lació tingui com a mínim una producció per autoconsum del 30% de la despesa energètica anual, i un màxim del 100 %.
  • L’import total a bonificar significarà com a màxim el 100% del cost total de la instal·lació bonificada.
 • EN EDIFICIS D’HABITATGE PLURIFAMILIAR
  • La bonificació serà del 5% per tots els immobles vinculats durant un període de 3 anys, sempre que s’arribi a una producció equivalent al 30% de la despesa energètica anual dels serveis comuns
  • l’import total a bonificar significarà com a màxim el 30% del cost total de la instal·lació bonificada.
 • ALTRES EDIFICACIONS
  • En les edificacions que no siguin habitatges i no estiguin obligats per la normativa urbanística o les ordenances municipals a la instal·lació d’un sistema d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, la bonificació tindrà una durada màxima de 3 anys i un màxim bonificat del 30% del cost de la instal·lació bonificada.

Informació rellevant a tenir en compte respecte la bonificació de l'IBI

■ És requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament elèctric, incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.
■ En cap cas, el benefici fiscal obtingut en l'acumulació d'impostos i taxes locals i/o ajuts supramunicipals podrà superar el cost de la instal·lació objecte de la bonificació.
■ Els contribuents hauran de comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació, així com els beneficis fiscals obtinguts en relació amb aquest tipus d'instal·lacions en concepte d'impostos, taxes locals i/o ajuts supramunicipals.
■ En el cas de correspondre més d'una bonificació de les detallades a les Ordenances fiscals a un immoble o al subjecte passiu de l'IBI corresponent al mateix, únicament s'aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal.
■ Per a gaudir de la bonificació de l'IBI es requerirà que l'interessat l'hagi sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.
■ Només podran gaudir d’aquesta bonificació els immobles que no estan obligats a la instal·lació d’un sistema per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar d’acord amb:

 • L’apartat 1 del document bàsic DB HE 4 del Codi Tècnic de l’Edificació (en el cas de l’aprofitament tèrmic).
 • El Decret d’Ecoeficiència pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
 • L’apartat 1 del document bàsic DB HE 5 del Codi Tècnic de l’Edificació (en el cas de l’aprofitament elèctric).

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 3 anys, iniciant-se el còmput l’any natural següent a la seva instal·lació i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l’ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

Els immobles que hagin obtingut la corresponent autorització d’obres per instal·lacions d’aprofitament tèrmic o elèctric subvencionat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, els hi és d’aplicació el següent benefici fiscal:

 • Instal·lacions realitzades en habitatges amb data de fi de la instal·lació anterior a l’1 de gener de 2023 es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost. Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 10 anys, iniciant-se el còmput l’any natural següent a la seva instal·lació i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l’ordenança fiscal aplicable en cada exercici. L’import total a bonificar en el període de gaudiment del benefici significarà com a màxim el 100 % del cost total de la instal·lació bonificada.
 • Instal·lacions realitzades en habitatges amb data de fi de la instal·lació entre l'1 de gener del 2023 i el 31 de desembre de 2023, es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, amb el límit màxim de 500 €/any. Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 10 anys, iniciant-se el còmput l’any natural següent a la seva instal·lació i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l’ordenança fiscal aplicable en cada exercici. L’import total a bonificar en el període de gaudiment del benefici significarà com a màxim el 100 % del cost total de la instal·lació bonificada.

No es podran tenir en compte les millores tècniques a què vingui obligat el sol·licitant per la normativa reguladora.

NORMATIVA:

NOTA:
Us recordem que la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix en l’article 14.2 que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA:
Mentre durin les obres no es podrà ocupar l'espai públic amb cap classe d'efectes, materials ni bastides sense la preceptiva autorització municipal (Sol·licitud d'ocupació de via pública), d'acord amb les prescripcions contingudes a l'Ordenança fiscal municipal núm. 6 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la VIa Pública, amb contenidors, sacs, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, el seu incompliment comportarà la imposició de les sancions corresponents.

Sol·licitud Ocupació de Via Pública a omplir per entregar a l'OAC de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Porteu els documents demanats a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila, 1) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 19.04.2024 | 09:32