Carta de servei de la Policia

Presentació del servei

La Policia Local és el cos de seguretat més proper als ciutadans i ciutadanes i coneixedor de les especificitats pròpies del municipi, la qual cosa ens permet dotar-nos d’una visió estratègica i transversal de les necessitats existents per a poder anticipar-nos i preveure accions que permetin assolir el nostre principal objectiu d’assegurar el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania de Sant Climent de Llobregat. 

Aquesta Carta de Serveis presenta, per una banda, tots els serveis que des de la Policia Local es presten als ciutadans i ciutadanes; per l’altra, concreta els compromisos de qualitat que s’ofereixen, expressant la voluntat de portar a la pràctica, amb la màxima eficàcia i a través del compromís públic, els principis de l’actuació policial.

Què fem?

Vetllem pels drets i les llibertats dels ciutadans i ciutadanes, preservem la convivència i fomentem la cohesió social. La implicació social, la presència en el territori, la proximitat a la ciutadania i la voluntat de servei són els criteris que han de permetre oferir una resposta adequada a les demandes i necessitats ciutadanes, i configuren la tasca policial com una activitat de servei públic.

Què oferim?

 • Gestionem de forma directa i personalitzada els problemes i conflictes entre veïns del municipi.
 • Treballem des de la supervisió i el diàleg, mitjançant el seguiment i contacte permanent amb les parts en conflicte i, acudim a la mediació, en cas de necessitat, per a arribar a solucions òptimes, de forma que no esdevinguin litigis judicials, administratius i/o d’ordre públic.
 • Atenem a la víctima que ha patit una experiència traumàtica de maltractaments.
 • Assessorem sobre els recursos existents davant la situació de violència, en l’àmbit jurídic, psicològic i social.
 • Valorem la situació de perill per a preservar la integritat física de la víctima i la dels seus fills.
 • Gestionem l’assistència sanitària en els casos que sigui necessari.
 • Fem seguiment personalitzat i control d’actuacions i mesures cautelars establertes per l’autoritat judicial en coordinació amb el Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) del cos de Mossos d’Esquadra.
 • Realitzem la intervenció integral i coordinada amb els àmbits de l’educació, la justícia, els recursos socials i el treball.
 • Supervisem el correcte compliment de l’ordenament jurídic, especialment la normativa municipal: reglaments, ordenances, resolucions i altres disposicions, que harmonitzen l’ interès privat, públic i general.
 • Vetllem per l’adequat ús de les vies i espais públics i prevenim la comissió d’infraccions administratives, mitjançant les tasques d’inspecció i, si s’escau, de denúncia.
 • Treballem en l’ordenació, vigilància i regulació del trànsit en el municipi, la qual cosa implica el control de vehicles i de conductors per tal d’afavorir la seguretat de tots els usuaris de les vies, a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial i sancionador.
 • Preservem la utilització pacífica de les vies, espais i altres béns destinats a l’ús i gaudi públics.
 • Prevenim la comissió de delictes.
 • Establim estratègies de seguretat per a col·lectius específics com, per exemple, els comerciants.
 • Treballem per garantir el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania que l’ordre jurídic reconeix i empara, mitjançant la prevenció i persecució de les infraccions.
 • Recollir les denúncies de la ciutadania.
 • Vetllem per la protecció de les persones i llurs béns.
 • Col·laborem i coordinem actuacions amb d’altres cossos policials i amb l’autoritat judicial Col·laborem i coordinem actuacions amb d’altres cossos policials i amb l’autoritat judicial.

A qui ens adrecem? 

Als ciutadans i ciutadanes de Sant Climent de Llobregat i a totes aquelles persones que visiten el municipi.

El nostre compromís

 1. Assistir, donar suport i assessorar les víctimes de maltractaments, amb total confidencialitat i prioritat.
 2. Realitzar el seguiment i derivar la víctima, quan sigui necessari, a altres serveis especialitzats.
 3. Oferir contacte directe i atenció personal, realitzant les inspeccions i comprovacions que siguin necessàries, per mediar en els conflictes derivats de la convivència veïnal.
 4. Disposar de canals de comunicació permanents fins a la resolució del conflicte.
 5. Traslladar-nos, a demanda del ciutadà o ciutadana, al lloc requerit, a fi de comprovar les infraccions per incompliment de les normatives administratives, així com denunciar-les, si s’escau.
 6. Donar assistència a les víctimes d’accident de trànsit, en un màxim de 10 minuts, en cas d’accident greu i, en qualsevol cas, protegir la resta de persones usuàries i restablir el trànsit al més aviat possible, informant les parts respecte de les gestions administratives que cal dur a terme.
 7. En cas de comunicació que un vehicle obstaculitza greument la circulació de vehicles o vianants, realitzem la retirada en un màxim de 45 minuts, des del moment de l’avís.
 8. En el cas de vehicles presumptament abandonats, quan representin un risc per a la seguretat, ens comprometem a retirar-los en un màxim de 24 hores. Pel que fa a la resta de vehicles en circumstàncies similars, quan es comprovi que realment es troben fora d’ús, la retirada es farà en un termini de 60 dies, sempre d’acord amb els supòsits recollits a la normativa vigent.
 9. Realitzar controls preventius per a millorar la seguretat viària.
 10. Recollir i tramitar les denúncies penals de qualsevol ciutadà o ciutadana, aportant-li la informació necessària, garantint la confidencialitat de les dades personals, durant les 24 hores del dia i cada dia de l’any.
 11. Actuar de forma immediata i adequada, en cas de situació greu que requereixi intervencions d’urgència, en un termini màxim de 10 minuts.
 12. Realitzar controls preventius per a reduir els delictes, especialment els patrimonials
 13. Establir estratègies i acords de coordinació amb la resta d’operadors de seguretat

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos us demanem que:

 • Comuniqueu-nos qualsevol incidència o anomalia que detecteu al nostre servei.
 • Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenients a través dels sistemes establerts.

Plaça de la Vila, 1 - 08849 Sant Climent de Llobregat - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 936 580 791
Adreça electrònica: st.climent@diba.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:30