Aprovació definitiva Ordenança Municipal Civisme i Convivència Ciutadana

Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana

Aquesta ordenança entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies a partir de la seva publicació el 04/02/2021.

EDICTE

El Ple d’aquesta Corporació celebrat en sessió de data 26 de novembre de 2020, va adoptà l’acord d’aprovar inicialment l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Sant Climent de Llobregat.

Aquesta ha estat sotmesa a informació pública pel termini de trenta dies i, durant aquest període, no ha estat presentada cap al·legació ni suggeriment, per la qual cosa aquesta aprovació inicial de l’ordenança ha esdevingut aprovada definitivament.

A través del present Edicte es porta a terme la publicació íntegre del seu articulat, el qual entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies des de la data de la seva publicació en aquest Butlletí.

Contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança, la qual esgota la via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats des de la publicació del present Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sens perjudici que exerceixin qualsevol altra acció que es consideri oportuna.

Podeu accedir a la publicació al E-Tauler o al document de l'Edicte

Darrera actualització: 20.02.2021 | 23:17