2023 - Modificacions Pressupostàries

Darrera actualització: 10.07.2023 | 14:55

Documents

MC 14.2023-TRANSFERENCIA CREDIT-S. TECNICS
776,08KB
MC 15.2023- INCORPORACIO OPAS
640,58KB
MC 18.2023- GENERACIO CREDIT SUBV. GENERALITAT CATALUNYA GESTIO FORESTAL
330,55KB
MC 19.2023- GENERACIO CREDIT SUBV. DIBA - PROJECTES CULTURALS
324,16KB
MC 21.2023- GENERACIO CREDIT PROJECTE REPARCEL·LACIO EL MOLI
323,82KB
MC 20.2023- TRANSFERENCIA CREDIT- COMPRA VENTILADORS ESCOLA
549,81KB
MC 22.2023- GENERACIO CREDIT SUBV. DIBA- PROGRAMA EXTRAORDINARI
350,16KB
MC 23.2023- GENERACIO CREDIT SUBV. DIBA APARELL MESURADOR QUALITAT AIRE
325,9KB
MC 24.2023- TRANSFERENCIA CREDIT ENTRE APLICACIONS ALCALDIA
358,86KB
MC 25.2023- SUPLEMENT CREDIT- INVERSIONS VARIES
634,47KB
MC 26.2023- TRANSFERENCIA CREDIT- TEMPS DE CURES
318,24KB
MC 1/2023 - G.C. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL
334,68KB
MC 2/2023 - INCORPORACIÓ DE ROMANENTS AMB FINANÇAMENT AFECTAT DESPESES D’INVERSIÓ (CAP.6)
306,71KB
MC 3/2023 - T.C. PREMIS CONCURSOS ÀREA CULTURA
303,15KB
MC 4/2023 - G.C. SUBVENCIÓ AMB MANTENIMENT DE FRANGES I ZONES FORESTALS AL MUNICIPI
398,44KB
MC 5/2023 - G.C. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA PLANS D'OCUPACIÓ LOCAL
403,68KB
MC 6/2023 - T.C. DOTACIÓ DE CRÈDIT PARTIDA D'ACTUACIONS REFORMA, MILLORA I MANTENIMENT CASAL CULTURA
398,75KB
MC 7/2023 - G.C. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA PROGRAMA DE RESILÈNCIA LOCAL 3.0
409,1KB
MC 8/2023 - T.C. DOTACIÓ APLICACIÓ DE CAPÍTOL 4: REDACCIÓ PLA DIRECTOR INTEGRALCONCA EDAR GAVÀ
408,9KB
M.C. 9/2023- INCORPORACIO ROMANENTS CAPITOL 4
428,21KB
M.C.10/2023- INCORPORACIO ROMANENTS CAPITOL 1, 2 I 6
566,51KB
M.C. 11/2023. GENERACIO CREDIT- SUBVENCIO TEMPS DE CURES
329,65KB
M.C. 12/2023- GENERACIO CREDIT- SUBVENCIO ESPAI D'OCI FAMILIAR INCLUSIU
333,98KB
M.C. 13.2023- TRANSFERENCIA CREDIT- TANCAMENT OBRA ARRANJAMENT RAMBLA RIERA I CAL MARI
402,07KB
M.C. 16/2023- TRANSFERENCIA DE CREDIT- MILLORA EQUIPAMENTS AUDIOVISUALS ESPLAI JUBILAT
322,24KB
MC 17.2023- GENERACIO DE CREDIT- SUBVENCIO DIBA SUPORT TEIXIT COMERCIAL
340,24KB