2022 - Pressupostos i documentació econòmica-financera

Els pressupostos municipals d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2022 es configuren com la previsió de despeses i l'estimació dels ingressos previstos per cobrir aquestes despeses.

Es tracta d'uns pressupostos basats en l'objectiu que aquest Ajuntament esdevingui una administració ben gestionada i solvent mantenint el control de la despesa pública, l'eficiència i l'eficàcia en la gestió municipal i reflectir en els seus comptes públics el seu compromís amb l'estabilitat pressupostària i amb la sostenibilitat financera.

L'objectiu és que aquest Ajuntament sigui una administració ben gestionada i solvent, que manté un control del seu endeutament per sota dels màxims recomanats i que es regeix per l'equilibri pressupostari.

Entre els aspectes a destacar, el pressupost de l'exercici 2022 es caracteritza per la continuïtat en la congelació dels impostos i no incrementar la càrrega fiscal els nostres vilatans, la reducció de la despesa financera, l'increment de les Ajudes socials, el destí de 50.500,00 euros de despesa en diferents capítols del pressupost per fer front a les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 i que es sumen als crèdits que es van destinar durant l'exercici 2021, i que no es van disposar. La despesa social de l'exercici 2022 que s'aprovarà amb aquest pressupost suposa el volum més gran de despesa en atenció a les persones dels últims 10 anys.

En relació amb el projecte per la implantació d'un nou sistema de recollida de residus Porta a Porta iniciat el 2021, es traspassen els crèdits consignats i no exhaurits per un import de 49.118,95 €, per continuar amb el projecte que s'allargarà fins al 2023 per poder fer un esforç en la seva definició, fer un esforç per la participació de tots els actors involucrats amb l'objecte de ser un municipi més eficient amb el medi ambient, i equilibri en els comptes públics sense perdre de vista l'objectiu de la contenció de la despesa sense que aquesta vagi en detriment dels serveis que presta l'Ajuntament a la ciutadania.

Així, el Pressupost per 2022 ascendeix a 5.857.210,07 €, la qual cosa suposa un increment d'1.116.062,31 € respecte a l'exercici anterior, és a dir, un 23,54% més.
Podeu veure la totalitat de la documentació en els documents adjunts.

Darrera actualització: 18.08.2022 | 12:49