Pla Local Joventut 2021-2024

Aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2021-2024 de l ’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Transcorregut el termini d’informació pública a què es va sotmetre l’acord plenari de data 27 de maig de 2021, sense que s’hagin presentat al·legacions ni suggeriments, es fa pública la seva aprovació definitiva, publicant-se a continuació el text íntegre del Pla Local de Joventut 2021-2024.

* Document que fixa i prioritza els objectius i les principals accions a desenvolupar en matèria de Joventut.

Darrera actualització: 18.03.2022 | 13:52