Pla General Metropolità - PGM

El Pla General Metropolità (PGM), conegut com a PGM-76 es el Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana. Va ser aprovat per la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 de juliol de 1976 i publicat al BOP el 19 de juliol de 1976. Posteriorment varen haver-hi algunes modificacions, revisions i transcripcions dels plànols que varen ser recollides en el seu Text Refós i altres documents, que varen ser aprovats amb posterioritat.

L’objecte del PGM és l’ordenació urbanística del territori que integrava l’extingida Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, i que comprenia un total de 27 municipis.

Aquest document consta de la documentació gràfica (plànols), de les Normes Urbanístiques i de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació que són editades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El municipi de Sant Climent de Llobregat pertany a l’àmbit del Pla General Metropolità de Barcelona del 1976.

Els ajuntaments conjuntament amb la Direcció General d’Urbanisme poden aprovar definitivament o bé Modificacions d’aquest PGM o bé desenvolupar planejaments derivats com ara; Pla Parcials, Plans de Millora Urbana, Plans Especials,...segons la seva qualificació en el PGM.

Es poden penjar a la pàgina Web per donar accés directe:

Registre de Planejament de Catalunya - Generalitat


http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris


Planejament AMB

geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html

Darrera actualització: 29.11.2021 | 11:55