Gent x Sant Climent - 08/08/2019

Ho farem igual de bé a l’oposició que al Govern

8 d’agost de 2019

Gent x Sant Climent té una visió, manifestada en múltiples ocasions, en total desacord amb les polítiques de personal i recursos humans de l’Ajuntament de Sant Climent, desacord que és ben conegut per l’actual alcalde.

La formació política de Gent x Sant Climent té un plantejament adreçat a la consecució dels principis d’igualtat, eficàcia i eficiència en aquesta matèria, com no pot ser d'una altra manera.

En definitiva, tal com es recull en el nostre programa electoral, pretenem fer efectiva la igualtat de tracte, l'eficàcia i l'eficiència, amb el control de legalitat i la sostenibilitat econòmica per als serveis actuals i els de futura creació.

El projecte de “Full en Blanc” en l’àrea de Recursos Humans ha de proporcionar equivalència de tracte a totes les persones que treballen per aquesta administració local. Gent x Sant Climent sempre ha defensat poder assolir aquests objectius per la via d’un Pla de Promoció Integral de l’Administració Local de Sant Climent de Llogregat.

Per tal de cobrir les necessitats de la població de Sant Climent de Llobregat, tenim el repte de millorar els serveis actuals i crear-ne de nous.

Això precisarà d'una política de formació i de promoció interna, així com la definició del perfils professionals necessaris per dur-la a terme.

Per tot això, Gent x Sant Climent segueix pensant que en política de Recursos Humans no es pot caure en la presa de decisions precipitades i unilaterals per sortir del moment. Les decisions han de ser preses tenint en compte la globalitat de l'organització, en el seu conjunt, de forma planificada i complint amb els procediments de selecció establerts en el nostre ordenament jurídic i poder així, assolir els objectius de concurrència, mèrit i capacitació que ens determina l'ordenament jurídic actual per tal de crear, un marc imparcial i exemplar pel que fa a les polítiques de gestió de personal al nostre ajuntament.

Gent x Sant Climent considera que l’edicte en qüestió, és conseqüència dels acords del Ple d’aquest Ajuntament de Sant Climent en sessió de caràcter extraordinari celebrada, en data 4 de juliol de 2019, on es va procedir a aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal, i considerant que aquest ple extraordinari és nul de ple dret, degut a l'incompliment de requisits formals en la seva convocatòria, i Gent x Sant Climent sol·licita que quedi sense efecte immediat l'esmentat edicte i que es procedeixi amb caràcter urgent a la redacció del projecte Full en Blanc que es descriu en els antecedents, amb la participació dels grups politics municipals.

Per més informació veure Facebook Gent x Sant Climent

Darrera actualització: 14.07.2023 | 12:35