Aprovació inicial del projecte d’obra municipal ordinària “Projecte d’enderroc dels vestuaris del camp de futbol municipal de Sant Climent de Llobregat”

Edicte d’aprovació inicial del projecte d’obra municipal ordinària “Projecte d’enderroc dels vestuaris del camp de futbol municipal de Sant Climent de Llobregat”.

Per Decret d’Alcaldia núm. 525/2020 de data 30 de desembre de 2020 es va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària  “Projecte d’enderroc dels vestuaris del camp de futbol municipal de Sant Climent de Llobregat”.

Es sotmet l’esmentat projecte a informació pública per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOPB i al e-tauler, per tal que es pugi examinar l’expedient i formular les reclamacions o suggeriments que s’estimin pertinents.

L’expedient es podrà consultar en el Departament de Serveis Tècnics Municipals (Pl. de la Vila 1 de 08849 Sant Climent de Llobregat), en horari de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores i a la pàgina web de l’ajuntament (www.santclimentdellobregat.cat).

El que es publica per a general coneixement.

 

 

Darrera actualització: 31.12.2020 | 14:07