Ple Ordinari, dimarts 29 de novembre de 2022

Dimarts, 22 de novembre de 2022 a les 09:00

PLE MUNICIPAL   PL/2022/10

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Ordinari, que s’ha de celebrar dimarts, 29 de novembre a les 19:00 hores, a la sala de plens de l'edifici consistorial.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. 

 

B A N

ISIDRE SIERRA FUSTÉ
ALCALDE-PRESIDENT
DE L’EXCM.AJUNTAMENT
FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIMARTS DIA 29 DE NOVEMBRE, A LES 19:00 HORES, ES CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI A LA SALA DE PLENS DE L'EDIFICI CONSISTORIAL

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 9/2022 de data 20 d'octubre de 2022.
2. Expedient 71/2022. Procediment Genèric- Proposta d'acord per aprovar l'aplicació dels increments salarials al personal de l'Ajuntament per l'any 2022.
3. Expedient 675/2022. Procediment Genèric- Proposta d'acord per aprovar les festes locals per a l'any 2023 al municipi de Sant Climent de Llobregat.
4. Expedient 856/2022. Proposta d'acord per l'aprovació del conveni entre l'AMB i l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat per a la implantació de serveis energètics - plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificis i equipaments municipals.
5. Expedient 1440/2022. Expropiacions Forçoses. Proposta d'acord d'aprovació definitiva de la relació béns, declaració necessitat ocupació i aprovació inicial del just-i-preu Cal Sagasta.

ACTIVITAT DE CONTROL

6. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia des del núm. 396/2022 de data 13 de setembre de 2022 al núm. 491/2022 de data 11 de novembre de 2022.
7. Exp.1742/2022. Procediment Genèric -Donar compte de la Sentència núm. 319 de 13 de setembre de 2022, dictada per la secció d’apel·lació penal de la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el marc del procediment abreujat núm. 111/2020 interposat pel Sr. J.E.A.
8. Expedient 1900/2021. Procediment Genèric- Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 491/2022, d’11 de novembre de 2022 relatiu a l'expedient disciplinari incoat a la funcionària, Sra. C.A.S.

PRECS I PREGUNTES

9. Informació d’Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l’Ajuntament
EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 22 de novembre de 2022

 

Darrera actualització: 22.11.2022 | 17:22