Ple Ordinari, dijous 31 de març de 2022

Dilluns, 28 de març de 2022 a les 10:00

PLE MUNICIPAL   PL/2022/4

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Ordinari, que s’ha de celebrar dijous, dia 31 de març a les 19:00 hores, per via telemàtica.

Aquest Ple telemàtic es transmetrà en directe al canal de youtube de l'Ajuntament. 

B A N
ISIDRE SIERRA FUSTÉ
ALCALDE-PRESIDENT
DE L’EXCM. AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS, DIA 31 DE MARÇ, A LES 19:00 HORES, ES CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI PER MITJANS ELECTRÒNICS.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Donar validesa per part de secretaria al Ple de la Corporació en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema Zoom.
2. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors núm. 2/2022 de data 24 de febrer de 2022 i núm. 3/2022 de data 18 de març de 2022.
3. Expedient 1371/2021. Elaboració i Aprovació del Pressupost. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva pressupost 2022.
4. Expedient 214/2022. Subvencions per Concurrència Competitiva. Bases Reguladores - Ajuts famílies monoparentals quota IBI 2022.
5. Expedient 143/2022. Proposta d'Acord relativa a la resolució sobre la necessitat d'ocupació de la finca 668 polígon 5 parcel·la 59 de Sant Climent de Llobregat.
6. Expedient 1928/2021. Proposta de nomenament de Jutge/essa de Pau titular i substitut del municipi de Sant Climent de Llobregat.
7. Expedient 385/2022. Procediment Genèric - Moció presentada conjuntament pels grups municipals JxCAT-JUNTS, SOM-ERC-AM i GxSC-CP per donar suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.
8. Expedient 408/2022. Instància General - Moció presentada pel grup municipal Gent x Sant Climent (GxSC-CP) per demanar l'obertura d'un expedient informatiu al Dep. d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pels fets ocorreguts al CEIP Sant Climent com a conseqüència de la vaga del passat 15 de març de 2022.

                                     PART DE CONTROL

9.Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 16/2022 al núm.134/2022, compresos entre les dates 16 de gener de 2022 al 17 de març de 2022.

                                         PRECS I PREGUNTES

10. Informació d'Alcaldia.
11. Precs i Preguntes.

Aquest Ple telemàtic es transmetrà en directe al canal de YouTube de l’Ajuntament

EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 28 de març de 2022

Darrera actualització: 28.03.2022 | 10:56