Ple ordinari, dijous 30 de març de 2023

Dimarts, 28 de març de 2023 a les 10:00

PLE MUNICIPAL   PL/2023/3

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple ordinari, que s’ha de celebrar dijous, 30 de març a les 19:00 hores, a la sala de plens de l'edifici consistorial.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. 

BAN

ISIDRE SIERRA FUSTÉ ALCALDE - PRESIDENT
DE L'EXCM. AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS DIA 30 DE MARÇ, A LES 19:00 HORES, ES  CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI A LA SALA DE PLENS DE L’EDIFICI CONSISTORIAL
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 2/2023 de data 28 de febrer de 2023.

2. Expedient 507/2023.-Proposta d'acord per aprovar els increments salarials a aplicar en nomina amb efectes retroactius del mes de gener de 2023 a tot el personal al servei de l’Administració, d'acord amb la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023.

3. Expedient 1425/2019. Proposta d'acord per aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Climent de Llobregat i Torrelles de Llobregat, signada en data 15 de febrer de 2023.

4. Expedient 1538/2021. Proposta d'acord per aprovar l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Climent de Llobregat i Sant Boi de Llobregat, signada en data 23 de febrer de 2023.

5. Expedient 555/2023. Procediment Genèric - Moció presentada pels grups municipals de JXCAT - JUNTS, SOM-ERC i REGIDOR NO ADSCRIT per reconèixer la il·legimitat i la il·legalitat dels tribunals franquistes i el caràcter nul de totes les condemnes i sancions.

6. Expedient 556/2023. Procediment Genèric - Moció presentada pels grups municipals de JXCATJUNTS , SOM-ERC, GXSC-CP i REGIDOR NO ADSCRIT per donar suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la Unesco.

7. ASSUMPTE D'URGÈNCIA: Votar la urgència de l'expedient 567/2023 per a aprovar inicialment la mutació demanial objectiva i subjectiva de terrenys per a l'ampliació del consultori local de Sant Climent de Llobregat, a favor de l'Institut Català de la Salut.

8. Expedient 567/2023. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de la mutació demanial objectiva i subjectiva dels terrenys per a l’ampliació del consultori local de Sant Climent de Llobregat a favor de l’Institut Català de la Salut (ICS), per raons d’urgència.

ACTIVITAT DE CONTROL

9. Donar Compte dels Decrets d’Alcaldia des del núm. 008/2023 al núm. 115/2023, signats entre les dates 12 de gener de 2023 i el 14 de març de 2023.

10. Expedient 91/2022 -Donar Compte de la remissió del 3er i 4rt trimestre de 2022 de l’execució pressupostària i del Pagament Mig a Proveïdors (PMP) a través de la plataforma del MINHAP, en virtut de l’acompliment de l’Ordre HAP/2105/2012, de data 1 d’octubre.

PRECS I PREGUNTES

11. Informació d’Alcaldia.

12. Precs i preguntes

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament.
EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 27 de març de 2023

Darrera actualització: 30.03.2023 | 12:33