Ple Ordinari, dijous 27 de gener 2022

Dilluns, 24 de gener de 2022 a les 10:00

PLE MUNICIPAL   PL/2022/1

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Municipal, que s’ha de celebrar dijous, dia 27 de gener a les 19:00 hores, per via telemàtica.

Aquest Ple telemàtic es transmetrà en directe al canal de youtube de l'Ajuntament. Els precs i preguntes es poden dirigir al st.climent@santclimentdellobregat.cat.

B A N
ISIDRE SIERRA FUSTÉ
ALCALDE-PRESIDENT
DE L’EXCM.AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS DIA 27 DE GENER, A LES 19:00 HORES, ES CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI PER MITJANÇS ELECTRÒNICS.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Donar validesa per part de secretaria al Ple de la Corporació en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema Zoom.
2. Aprovació, si s'escau, de les actes de la sessions anteriors núm. 10/2021 de data 25 de novembre de 2021 i núm. 11/2021 de data 23 de desembre de 2021.
3. Expedient 1371/2021. Elaboració i Aprovació del Pressupost. Aprovació del pressupost, bases d'execució i annex del personal per a l'exercici 2022.
4. Expedient 71/2022. Procediment Genèric - Proposta d'acord per aprovar l'aplicació dels increments salarials al personal de l'Ajuntament per a l'any 2022.
5. Expedient 1928/2021. Jutjat de Pau - Proposta d'acord per iniciar l'expedient de convocatòria pública per a la proposta de Jutge/essa de Pau titular i/o Jutge/essa de Pau substitut/a, d’aquest municipi de Sant Climent de Llobregat.
6. Expedient 90/2022. Procediment Genèric - Moció presentada pel grup municipal Gent x Sant Climent per aprovar la realització d'una auditoria externa independent, dels exercicis econòmics d'aquesta legislatura 2019-2020-2021.

                                     PART DE CONTROL

7. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 474/2021 al núm. 552/2021 de dates 11 de novembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2021.
8. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 1/2022 al núm. 15/2022 de dates 1 de gener de 2022 fins al 14 de gener de 2022.
9. Donar compte de la tramesa telemàtica del 1er. 2on i 3r. trimestre 2021 de l'execució del pressupost i període mig pagament a proveïdors (PMP).

                                            PRECS I PREGUNTES

10. Precs i preguntes.
11. Informació d’Alcaldia.

Aquest Ple telemàtic es transmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament

EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 24 de gener de 2022

Darrera actualització: 25.01.2022 | 08:53