Ple Ordinari, dijous 26 de maig de 2022

Dimecres, 25 de maig de 2022 a les 10:00

PLE MUNICIPAL   PL/2022/5

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Ordinari, que s’ha de celebrar dijous, 26 de maig a les 19:00 hores, a la sala de plens de l'edifici consistorial.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. 

B A N
ISIDRE SIERRA FUSTÉ
ALCALDE-PRESIDENT
DE L’EXCM. AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS, DIA 26 DE MAIG, A LES 19:00 HORES, ES CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI A LA SALA DE PLENS DE L'EDIFICI CONSISTORIAL

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm.4/2022 de data 31 de març de 2022.
2. Proposta d'acord per a l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn del pavelló poliesportiu municipal de Sant Climent de Llobregat.
3. ASSUMPTE D'URGÈNCIA : Votar la urgència de l'expedient 688/2022 relatiu a la modificació de l'OOFF núm. 25 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de l’Escola Bressol, per al curs 2022-2023.
4. Proposta d'acord per aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 25, apartat 5, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de l’Escola Bressol, per al curs 2022-2023.

                                     PART DE CONTROL

5. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 135/2022 al 231/2022 de dates 17 de març de 2022 fins al 12 de maig de 2022.
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia num. 217/2022 relatiu a l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2021.
7. Donar compte de la tramesa telemàtica del 4rt trimestre 2021 i el 1er trimestre de 2022 de l’execució del pressupost i període mig de pagament a proveïdors (PMP).

                                         PRECS I PREGUNTES

8. Informació d'Alcaldia.
9. Precs i Preguntes.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l’Ajuntament

EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 23 de maig de 2022

Darrera actualització: 25.05.2022 | 11:32