Ple Ordinari, dijous 25 de març per via telemàtica

Dimarts, 23 de març de 2021 a les 09:00

PLE MUNICIPAL   PL/2021/5

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió Ordinària del Ple Municipal, que s’ha de celebrar el dijous, dia 25 de març, a les 19:00 hores, amb celebració telemàtica «A través de la plataforma Zoom».

El Ple Municipal es podrà veure en directe a través del YouTube de l'ajuntament.

Ordre del dia:

1. Donar validesa per part de secretaria al Ple de la Corporació en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema Zoom.
2. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors núm. 2/2021 de data 25 de gener de 2021 i núm. 3/2021 de 28 de gener de 2021.
3. Expedient 147/2021. Aprovar inicialment el Document únic de Protecció Civil DUPROCIM de Sant Climent de Llobregat.
4. Expedient 104/2021. Proposta d'acord per l'aprovació del dictamen per tal d'ampliar la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona i alhora confirmar i clarificar l'abast d'anteriors acords de delegació en materia de recaptació dels ingressos locals.
5. Expedient 161/2021. Proposta d'acord per a la sol·licitud al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per la delegació de competències sancionadores per infraccions greus tipìficades al Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost.
6. Expedient 433/2021. Moció a petició del Grup Municipal de SOM-ERC-AM de Suport a l'Amnistia.
7. Expedient 434/2021. Moció de suport a Pabol Hasel i la Llibertat d'Expresió presentada pel Grups Municipals SOM-ERC-AM i JUNTS PER CATALUNYA.
8. Donar Compte dels Decrets d'Alcaldia dels núms. 16/2021 a 101/2021 de dates 18 de gener de 2021 a 10 de març 2021.
9. Expedient 694/2020 - DONAR COMPTE EXECUCIO PRESSUPOSTARIA I PMP 2020, DONAR COMPTE DEL 1ER TRIMESTRE DE LA TRAMESA DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA I PMP, a través de la plataforma del MINHAP, en virtut de l’acompliment de l’Ordre HAP/2105/2012, de data 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.
10. Informació alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Els precs i preguntes es poden dirigir al st.climent@diba.cat

Darrera actualització: 26.03.2021 | 10:12