Ple Ordinari, dijous 24 de setembre per via telemàtica

Dilluns, 21 de setembre de 2020 a les 17:00

PLE MUNICIPAL   PL/2020/6

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió Ordinaria del Ple Municipal, que s’ha de celebrar el dijous dia 24 de setembre del 2020, a les 19:00 hores, amb celebració telemàtica «A través de la plataforma Zoom».

Un cop finalitzat el ple es penjarà a Youtube de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Ordre del dia:

  1. Donar validesa per part de secretaria al Ple de la Corporació en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema Zoom.

  2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 5/2020 de data 23 de juliol de 2020.

  3. Expedient 854/2020. Proposta d'acord per aprovar el Compte General de l'exercici 2019.

  4. Moció per manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat a l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura.

  5. ASSUMPTE D'URGÈNCIA : Votar la urgència de l'expedient 822/2018 per ratificar la modificació del contracte de gestió del servei de neteja adjudicat a ACRONET NETEJA, SL, ampliant la tasca a les prestacions de neteja i desinfecció del CEIP Sant Climent motivat per la COVID-19.

  6. Expedient 822/2018. Procediment de Contractació- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 343/2020 de data 10 de setembre de 2020, per adjudicar a l’empresa ACRONET NETEJA, S.L, la modificació del contracte de gestió del servei de neteja adjudicat, ampliant la tasca a les prestacions de neteja i desinfecció del CEIP Sant Climent motivat per la COVID-19.

  7. Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 265/2020 fins al núm.339/2020.

  8. Informació d'Alcaldia.

Darrera actualització: 22.09.2020 | 12:04