Ple ordinari, 30 de setembre de 2021

Dilluns, 27 de setembre de 2021 a les 19:00

Ple ordinari del 30 de setembre de 2021, que es realitzarà per via telemàtica, a les 19:00 hores, a partir de l'esmena per decret 2021/0418, de l'hora.
Aquest Ple telemàtic es transmetrà en directe al canal de youtube de l'Ajuntament.

Ordre del dia

1. Donar validesa per part de secretaria al Ple en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema  Zoom.
2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm 7/2021 de data 29 de juliol de 2021.
3. Expedient 780/2021. Proposta d'Acord per l'Aprovació Definitiva del Compte General de l'exercici 2020.
4. Expedient 1316/2021. Modificació de Crèdits expt. 28/2021- Increment despeses en serveis jurídics i tramitacions registrals.
5. Expedient 1309/2021. Modificació de Crèdits per transferència de crèdit expt. número 29/2021- Millora accessibilitat escala Ajuntament.
6. Expedient 1306/2021. Modificació de Crèdits- Romanents- Projecte arranjament vorera carretera BV-2004 Fase 2.
7. Expedient 1305/2021. Modificació de Crèdits- Avantprojecte Poliesportiu- Romanents.
8. Expedient 1304/2021. Proposta d'Acord per aprovar expedient de Modificació de Crèdit 24/2021- Expropiació parcel·les 59 i 60 del Polígon 9 de Sant Climent de Llobregat.
9. Expedient 1255/2021. Proposta d'Acord per aprovar expedient de modificació de crèdit núm. 23/2021- Responsabilitat Patrimonial.
10. ASSUMPTE D'URGÈNCIA : Votar la urgència de l'expedient 1416/2021 per aprovar la suspensió temporal de la tramitació de llicències mediambientals o d'activitats relacionades amb l'annex 2.
11. Expedient 1416/2021. Planejament General (Modificació) - Proposta d'acord per aprovar la suspensió temporal de la tramitació de llicències mediambientals o d'activitats relacionades amb l'annex 2.
12. Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 288/2021 fins al úm.395/2021 de 10 de juliol de 2021 a 16 de setembre de 2021.
13. Informació d'Alcaldia.
14. Precs i Preguntes.

 

Els precs i preguntes es poden dirigir al st.climent@diba.cat

Darrera actualització: 30.09.2021 | 17:47