Ple Extraordinari, dimarts 22 de desembre per via telemàtica

Dijous, 17 de desembre de 2020 a les 13:00

PLE MUNICIPAL   PL/2020/10

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió Extraordinaria del Ple Municipal, que s’ha de celebrar el dimarts, dia 22 de desembre, a les 19:00 hores, amb celebració telemàtica «A través de la plataforma Zoom».

Un cop finalitzat el ple es penjarà la sessió al Youtube de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Ordre del dia:

1. Donar validesa per part de secretaria al Ple de la Corporació en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema Zoom.
2. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors núm. 8/2020 de data 26 de novembre de 2020 i núm. 9/2020 de data 26 de novembre de 2020.
3. Expedient 1875/2020. Proposta d'acord sobre adopció de mesures tributàries transitòries en relació a l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.
4. Expedient 1546/2020. Proposta d'acord per l'aprovació del Pressupost, Bases d'Execució, Relació de Plantilla del persona i Oferta Publica d'Ocupació per l'exercici 2021.
5. Expedient 1908/2020. Procediment Genèric- Proposta d'acord per l'actualització del preu de les hores extraordinàries definides a l’annex de l’acord regulador de les condicions de treball del personal de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 17.12.2020 | 13:52