Ple Extraordinari, dijous 24 de febrer de 2022

Dilluns, 21 de febrer de 2022 a les 10:00

PLE MUNICIPAL   PL/2022/2

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Extraordinari, que s’ha de celebrar dijous, dia 24 de febrer a les 19:00 hores, per via telemàtica.

Aquest Ple telemàtic es transmetrà en directe al canal de youtube de l'Ajuntament. 

B A N
ISIDRE SIERRA FUSTÉ
ALCALDE-PRESIDENT
DE L’EXCM.AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS DIA 24 DE FEBRER, A LES 19:00 HORES, ES CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI PER MITJANS ELECTRÒNICS.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Donar validesa per part de secretaria al Ple de la Corporació en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema Zoom.
2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 1/2022 de data 27 de gener de 2022.
3. Expedient 1945/2020. Proposta d'acord per aprovar la modificació del Pla General Metropolità a l'entorn del Carrer Padró de Sant Climent de Llobregat.
4. Expedient 166/2022. Proposta d'acord per aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 11, bonificant íntegrament la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l’exercici de 2022.
5. Expedient 139/2022. Proposta d'acord per aprovar les Bases Reguladores Específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat ajudar a les persones i/o famílies del municipi per als exercicis 2022-2025.

                                     PART DE CONTROL

6. No s’inclou activitat de control.

                                         PRECS I PREGUNTES

7. No s'inclouen precs i preguntes ni informació d'alcaldia.

 

Aquest Ple telemàtic es transmetrà en directe al canal de YouTube de l’Ajuntament

EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 21 de febrer de 2022

Darrera actualització: 21.02.2022 | 13:21