Edicte- Resolució del concurs oposició per a la selecció de 2 places d'agent de la Policia Local

Dilluns, 22 d'agost de 2022 a les 00:00

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 378/2022, de data 23 d’agost, i de conformitat amb el que estableix el Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei dels Ens Locals, segons acta núm. 3 de 19 d’agost de 2022 de desenvolupament de les proves del concurs oposició lliure per a la selecció de 2 places d’agent de la policia local i resolució de l’exercici psicotècnic, el Tribunal qualificador ha acordat, segons acta núm. 3 de data 19 d’agost de 2022, declarar deserta la convocatòria per no haver superat o no haver-se presentat a la prova psicotècnica els aspirants.

Podeu accedir al Tauler d'Anuncis, per revisar documentació.

Darrera actualització: 24.08.2022 | 13:37