Bases reg. i conv. procés de selecció extra. plaça d’arquitecte/a tècnic/a, grup A, subgrup A2, func. de carrera proc. estab. ocupació temp., pel sist. concurs

Dilluns, 24 d'octubre de 2022 a les 13:00

La Junta de Govern Local, de data 11 d'octubre de 2022, ha aprovat les bases reguladores del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'arquitecte/a tècnic/a, grup A, subgrup A2, amb caràcter de funcionari/ària de carrera a temps complet de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, mitjançant procediment d'estabilització d'ocupació temporal, pel sistema de concurs, de conformitat amb l'Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'any 2022 aprovada per la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2022, publicada al BOPB de 26 de maig de 2022 i al DOGC de 30 de maig de 2022.

El termini de presentació d'instàncies, serà de 20 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al de la publicació del DOGC (24 d'octubre de 2022).

Per a més informació podeu accedir al document adjunt o l'enllaç del tauler d'anuncis.

Darrera actualització: 09.12.2022 | 14:50