Bases i conv. per proveir en prop. plaça de Mestre d’Educació Infantil dins del grup class. A, subgr. A2 plantilla pers. lab. mitjançant proc. estab.

Dimarts, 25 d'octubre de 2022 a les 10:00

La Junta de Govern Local, de data 11 d'octubre de 2022, ha aprovat les bases reguladores i convocatòria del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de mestre d'educació infantil, grup A, subgrup A2, amb caràcter de personal laboral a temps parcial de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, mitjançant procediment d'estabilització d'ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició, de conformitat amb l'Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'any 2022 aprovada per la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2022, publicada al BOPB de 26 de maig de 2022 i al DOGC de 30 de maig de 2022.

El termini de presentació d'instàncies, serà de 20 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al de la publicació del DOGC (25 d'octubre de 2022).

Per a més informació podeu accedir al document adjunt o l'enllaç del tauler d'anuncis.

Darrera actualització: 09.12.2022 | 14:53