Ban d'Alcaldia d'alerta per sequera

Dilluns, 5 de desembre de 2022 a les 10:00

B A N

ISIDRE SIERRA FUSTÉ
ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM.AJUNTAMENT

FAIG SABER:

ALERTA PER SEQUERA

La Generalitat de Catalunya, a instàncies de l’Agència Catalana de l’Aigua, ha declarat l’estat d’alerta per sequera a la conca del Ter-Llobregat, que abasteixen el municipi de Sant Climent de Llobregat i la resta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Mitjançant aquest Ban, l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat trasllada a la ciutadania les mesures de gestió i de limitació del consum d’aigua que implica la declaració d’alerta per sequera hidrològica:

ACTIVITAT DOMÈSTICA - Els volums lliurats per a abastament de població no superaran una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia. PISCINES - La utilització d’aigua per a l’ompliment de piscines queda limitada al reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

REG (PÚBLIC I PRIVAT) - El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20 h a 8 h). La dotació per reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. - El reg de jardins particulars queda restringit, com a màxim, a dos dies per setmana. - Cal evitar el reg en moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.

FONTS ORNAMENTALS - Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ - Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió no connectats a la xarxa.

NETEJA DE VEHICLES - La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:
- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
- Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
- També es permet la neteja de vehicles fora dels establiments comercials si és per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transports de medicaments, així com els vehicles de transports de residus.

ELIMINACIÓ DE POLS A L’AIRE - Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Aquestes mesures són vigents des del divendres 25 de novembre de 2022, un cop publicada la resolució ACC/3687/2022, de 22 de novembre, de declaració d’estat d’alerta al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8801 CVE-DOGC-B-22327042-2022.

Agraïm a tota la ciutadania la seva implicació en el compliment d’aquestes mesures alhora que fem una crida a prendre consciència sobre la difícil situació en la qual ens trobem, tot aplicant qualsevol mesura addicional a les nostres mans per a evitar el malbaratament dels recursos hídrics.

Darrera actualització: 05.12.2022 | 10:08