Avís - Modificació Bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'administratiu C1 en règim de funcionari/a interí de la plantilla de personal de Sant Climent de Llobregat.

Dimarts, 23 de març de 2021 a les 12:00

Es publica la modificació de les bases que han de regir la convocatòria d'una plaça d'administratiu, grup C1, en règim de funcionari/a interí de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Per decret d'alcaldia núm. 117/2021, de data 23 de març de 2021, mitjançant el qual s’esmenen les bases que regulen el procés selectiu d’una plaça d’administratiu C1 en règim de funcionari/a interí de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat:

Grup                                                     C
Subgrup C1
Escala AG-Administració Especial
Subescala Administratiu/va
Denominació Administratiu/va-Interí
Núm. de vacants 1
Sistema de selecció concurs-oposició

La modificació de les bases íntegres les podeu trobar a l'e-Tauler d'anuncis.

Termini de presentació d'instàncies: (20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al BOP/DOGC) - per tant, la data per presentar les instàncies és del 31/03 al 29/04 (ambdós inclosos).

Darrera actualització: 23.03.2021 | 19:14