Avís - Llista provisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca

Dilluns, 1 de febrer de 2021 a les 13:00

El termini per formular reclamacions o esmenar els defectes, serà de 10 dies hàbils, a partir de l'1/2/2021 (Data de publicació al Taulell d'anuncis de la Corporació), fins al 12/2/2021.

EDICTE

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 41/2021 de data 1 de febrer de 2021, s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos del procediment selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca, mitjançant el sistema de concurs oposició públic, amb constitució de borsa de treball.

“A la vista dels següents antecedents:

Document Data
Provisió d'Alcaldia 27-10-2020
Informe de Secretaria 27-10-2020
Bases Generals de la Convocatòria 29-10-2020
Decret d'Alcaldia aprovant la Convocatòria i les Bases 04-11-2020
Publicació Anunci BOPB i DOGC

12-11-2020
12-11-2020

- Atès que en data 14 de desembre de 2020 va expirar el termini de presentació de sol·licituds d'admissió a les proves de selecció personal i correspon procedir d’acord amb allò que estableix la Base cinquena, que disposa que un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà resolució amb la que s’aprovarà la llista provisional d’admesos i exclosos, atorgant un termini de 10 dies hàbils als efectes de reclamacions per esmenar els possibles defectes que s’hagin detectat i es fixarà la data d’inici de les proves de la fase d’oposició. La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es considerarà automàticament elevada a definitiva si no s’hi presenten reclamacions i es publicarà al tauler d’edictes i a la pàgina web.

Denominació de la plaça Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca
Règim Personal laboral temporal
Unitat/Àrea Tècnic/a auxiliar
Categoria Profesional C1
Titulació exigible Batxillerat, Títol de tècnic/a corresponent a un Cicle de Formació de Grau Mitjà, Formació Professional de 2n grau o equivalents o superiors (d’acord amb la taula d’equivalències del Dept. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
Sistema selectiu Concurs Oposició Públic
Núm. de vacants 1

- Atès el que estableix la Base tercera en quan als requisits que han de reunir les persones aspirants i la Base quarta en relació a la documentació que, amb caràcter preceptiu, s’havia d’acreditar juntament amb les sol·licituds.
Vist el que estableix la Base sisena en quan a la composició del Tribunal qualificador segons determina l’article 60 del TRLEBEP, text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic i el Reial Decret 896/1991 de 7 de juny.
I examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i en l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,
És per la qual cosa que en ús de les facultats conferides legalment que,

RESOLC:
PRIMER. APROVAR la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:

NÚM.
ORDRE
DNI  
1 ...0939Z  
2 ...2278V  
3 ...9427F  
4 ...8170H  
5 ...5710V  
6 ...4370P  
7 ...5692J  
8 ...1601H  
9 ...1748H  
10 ...5190W  
11 ...4513H  
12 ...1302E  
13 ...1981B  
14 ...3342S  
15 ...1571N  
16 ...8997Y  
17 ...8374X  
18 ...8833L Pendent realitzar prova català a no ser que acrediti el nivell sol·licitat a les Bases de la convocatòria

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

NÚM.
ORDRE
NÚM.DNI MOTIU
1 …5228D FALTA COMPLIMENTAR L’ANNEX I – II
Pendent realitzar prova català a no ser que acrediti el nivell sol·licitat a les Bases de la convocatòria
2 …1890S FALTA COMPLIMENTAR L’ANNEX I – II
3 …6370X FALTA DE PAGAMENT DE LA TAXA
4 …3001V FALTA COMPLIMENTAR L’ANNEX I – II
5 …3267H NO ACREDITA TITULACIÓ
NO ACREDITA DOCUMENTACIÓ EXIGIDA
FALTA COMPLIMENTAR L’ANNEX I – II
FALTA DE PAGAMENT DE LA TAXA
6 …5591Y NO ACREDITA TITULACIÓ
FALTA COMPLIMENTAR L’ANNEX I – II
FALTA DE PAGAMENT DE LA TAXA
7 …1553L FALTA ACREDITAR DNI
8 …5575C FALTA DE PAGAMENT DE LA TAXA
9 …5895V FALTA ACREDITAR DNI
FALTA ACREDITAR CURRÍCULUM
10 …8574H FALTA COMPLIMENTAR L’ANNEX I – II
11 …2976A FALTA COMPLIMENTAR L’ANNEX I – II
12 …3960Y FALTA COMPLIMENTAR L’ANNEX I – II
13 …8244S IMPORT TAXA PAGAT INCORRECTE
14 …2814M FALTA COMPLIMENTAR L’ANNEX I – II
15 …4078H FALTA COMPLIMENTAR L’ANNEX I – II
FALTA DE PAGAMENT DE LA TAXA

SEGON. ATORGAR als aspirants exclosos un termini de 10 dies hàbils a comptar des del mateix dia a la publicació del contingut del present Decret mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la Corporació, i a la pàgina web de l’ajuntament, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió. L’esmentada llista provisional esdevindrà definitiva si no s’hi presenten reclamacions.
TERCER. PUBLICAR la relació provisional d'admesos i exclosos a la seu electrònica d'aquest Ajuntament i al Tauler d’anuncis.”

Darrera actualització: 01.02.2021 | 15:07