Avís - Llista prov. d'admesos i exclosos del procés de selecció, mitjançant concurs oposició per cobrir en règim de propietat una plaça de tècnic/a sup. en arquitectura, en règim laboral

Dilluns, 26 d'abril de 2021 a les 13:00

El termini per formular reclamacions o esmenar els defectes, serà de 10 dies hàbils, a partir del 26/04/2021 (Data de publicació al Taulell d'anuncis de la Corporació), fins al 06/05/2021.

EDICTE

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 165/2021 de data 26 d’abril, s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir en règim de propietat i en règim laboral, una plaça de tècnic/a superior en arquitectura, al municipi de Sant Climent de Llobregat.

Podeu accedir al Tauler d'Anuncis, per revisar documentació.

 

Darrera actualització: 26.04.2021 | 13:32