Avís - Ex. pública obres Casal de Cultura Municipal de Sant Climent de Ll.

Divendres, 8 de juliol de 2022 a les 09:00

El Ple de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, en sessió extraordinària celebrada en data 5 de juliol de 2022, va a aprovar inicialment el projecte executiu corresponent a les obres de reforma del Casal de Cultura municipal de Sant Climent de Llobregat, redactat per la UTE Gallego-Cisteró, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracta de 993.776,16 euros (IVA inclòs).

Se sotmet a informació pública pel termini de treinta dies hàbils comptats a partir del dia següent de l'última publicació del present anunci al BOPB (08/07/2022), i al tauler d'Edictes Municipal, termini durant el qual es podrà examinar el projecte en les dependències municipals i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents. 

Darrera actualització: 08.07.2022 | 08:48