Avís - Ex. pública d'ampliació i millora de les instal·lacions d'eficiència energètica del pavelló Poliesportiu Municipal de Sant Climent de Ll.

Divendres, 8 de juliol de 2022 a les 09:00

El Ple de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, en sessió extraordinària celebrada en data 5 de juliol de 2022, va a aprovar inicialment el projecte executiu corresponent a les obres d'ampliació i millora de les instal·lacions d'eficiència energètica del pavelló poliesportiu municipal de Sant Climent de Llobregat, redactat per la UTE Godoy Castellón Biurrún Arquitectes, amb un pressupost d’execució per contracta de 1.718.091,37 euros (IVA inclòs).

Se sotmet a informació pública pel termini de treinta dies hàbils comptats a partir del dia següent de l'última publicació del present anunci al BOPB (08/07/2022), i al tauler d'Edictes Municipal, termini durant el qual es podrà examinar el projecte en les dependències municipals i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents. 

Darrera actualització: 08.07.2022 | 08:47