Avís - Edicte de correcció d’error material a la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a superior d’arquitectura, en règim laboral fix de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Dilluns, 26 d'abril de 2021 a les 13:00

EDICTE

Correcció d’error material a la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció d’una plaça de tècnic superior d’arquitectura, en règim laboral fix de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 170/2021 de data 29 d’abril de 2021:

En la relació a l’aspirant número 11 de la llista de relació d’aspirants admesos condicionats al pagament de la taxa, hi ha un error numèric al DNI de l’aspirant:

On consta el DNI ****6123E ha de constar el DNI ****6129E

Podeu accedir al Tauler d'Anuncis, per revisar documentació.

Darrera actualització: 29.04.2021 | 14:06