Aprovació inicial Pressupost 2023

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 12:00

Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l'any 2023

El Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 28 de febrer de 2023 va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovació inicial del Pressupost municipal per a l'any 2023, juntament amb les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal.

De conformitat amb el que disposa l'art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies, restant de manifest al públic a la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament, en horari d'oficina i a la seu electrònica, a l'efecte del seu examen i presentació de possibles reclamacions i suggeriments, entenent-se definitivament aprovat, sense necessitat de prendre nou acord, si durant l'esmentat termini no s'haguessin
presentat reclamacions.

Per a informació del Pressupost 2023 aquí

Darrera actualització: 14.03.2023 | 13:16