Aprovació inicial Mutació demanial objectiva i subjectiva dels terrenys ampliació consultori local de Sant Climent de Llobregat a favor de l’Institut Català de la Salut (ICS)

Dimarts, 11 d'abril de 2023 a les 13:00

Aprovació inicial d’expedient de Mutació demanial objectiva i subjectiva dels terrenys per a l’ampliació del consultori local de Sant Climent de Llobregat a favor de l’Institut Català de la Salut (ICS) Es fa públic que el Ple municipal, en la sessió ordinària realitzada el dia 30 de març de 2023, ha aprovat inicialment expedient de Mutació Demanial Objectiva i Subjectiva dels terrenys per a l’ampliació del consultori local de Sant Climent de Llobregat.

Havent-se instruït pels serveis competents d'aquest Ajuntament, expedient de Mutació demanial objectiva i subjectiva de béns de domini públic, es convoca, per termini d'un mes, tràmit d'informació pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l’ETauler, a fi que els interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient i en el cas que no es presentin, l'Acord s'entendrà definitiu.

L’expedient estarà a la disposició dels interessats a la adreça electrònica electrònica https://www.santclimentdellobregat.cat i a la seu de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

El que es publica per a general coneixement.

Sant Climent de Llobregat, 31 de març de 2023

L’Alcalde Isidre Sierra Fusté

Per ampliar la informació podeu accedir a l'e tauler.

Darrera actualització: 11.04.2023 | 14:15