Aprovació inicial del Projecte de Protecció del Marge Esquerre de la Riera de les Comes al T.M. de Sant Climent de Llobregat

Dilluns, 5 de juliol de 2021 a les 09:00

Per  Decret d’Alcaldia núm. 262/2021 de data 21 de juny de 2021, s’aprova inicialment el Projecte de Protecció el Marge Esquerre de la Riera de les Comes al T.M. de Sant Climent de Llobregat.

Sotmetre'ls a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el tauler d’anuncis i la pàgina web de la Corporació, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En el benentès que si durant el període d’informació pública no es presentessin al·legacions, quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.

El projecte de protecció del marge esquerre de la Riera de les Comes, que figura a l’expedient administratiu, el podeu visualitzar aquí.

Període d’exposició pública: del 02/07/2021 al 13/08/2021 (ambdós inclosos).

Darrera actualització: 05.07.2021 | 12:55