Aprovació Inicial del document únic de Protecció Civil (DUPROCIM) de Sant Climent de Llobregat

Dilluns, 12 d'abril de 2021 a les 12:00

Es fa públic l'Edicte d’aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal DUPROCIM de Sant Climent de Llobregat.

El Ple Municipal celebrat el passat 25 de març de 2021, va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Climent de Llobregat.

Es sotmet l’esmentat projecte a informació pública per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOPB (19/04/2021), al web de l’Ajuntament (14/04/2021) i al e-tauler (14/04/2021), per tal que es pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions o suggeriments que s’estimin pertinents, el termini d’exposició pública perquè es presentin al·legacions finalitza el 21 de maig de 2021.

Les al·legacions s’han de presentar al Registre de l'Ajuntament, o en línia a la Seu Electrònica amb certificació digital.

Si no s'hi formula cap reclamació ni suggeriments durant el termini d'informació pública, el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà a trametre el mateix a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.

Darrera actualització: 12.04.2021 | 14:47