Aprovació inicial de la MPGM i EAE per a l’ordenació dels espais agroforestals a Sant Climent de Ll.

Dimarts, 21 de març de 2023 a les 12:00

Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General per a l’ordenació dels espais agroforestals a Sant Climent de Llobregat, juntament amb l’Estudi Ambiental Estratègic

Es fa públic que el Ple municipal, en la sessió extraordinària realitzada el dia 28 de febrer de 2023, ha aprovat inicialment la Modificació Puntual del Pla General per a l'ordenació dels espais Agroforestals a Sant Climent de Llobregat, juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic.

Així mateix, es suspèn la tramitació de documents de planejament i de gestió així com de llicències a tot l'àmbit d'actuació de la Modificació Puntual del Pla General per a l'ordenació dels espais agroforestals, d'acord amb allò establert a l'art. 73.2 del text refós de la llei d'Urbanisme de Catalunya, malgrat això es podran atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions d'aquesta figura de planejament, de conformitat a allò establert a l'art. 102.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

El document aprovat inicialment es sotmet a informació pública pel termini de 3 mesos, a comptar a partir de l'endemà de la darrera publicació del present anunci al tauler d'anuncis municipals, en la pàgina web de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de més difusió de la província, als efectes que puguin presentar les al·legacions que s'estimin pertinents.

El document restarà exposat al públic durant el termini indicat, en el Departament d'Urbanisme (Plaça de la Vila, 1 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores), per tal de donar compliment a l'article 23.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, el document podrà consultar-se també a la pàgina web municipal:

Dins del termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l'endemà de les publicacions obligatòries, podeu examinar l'expedient i formular les al·legacions o suggeriments que considereu pertinents.

Darrera actualització: 23.03.2023 | 13:57